Tim

Edina Bećirević, Dr sc.

Edina Bećirević je profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Suosnivačica je Atlantske Inicijative – Centra za istraživanja o pitanjima sigurnosti i pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a radila je kao istraživačica i konsultantica za nekoliko međunarodnih organizacija. Objavila je značajan broj tekstova na temu tranzicijske pravde, genocida i ekstremizma. Autorica je knjiga Na Drini genocid (Yale University Press, 2014), Salafism vs. Moderate Islam (Atlantska Inicijativa, 2016.), i koautorica knjige  Napušteni: iskustvo nasilnog ekstremizma (Atlantska Inicijativa, 2019.). U protekle četiri godine, u istraživanjima se fokusirala na maligne strane uticaje i recipročnu radikalizaciju. Pisala je kolumne za Intercept, Euronews i Institut za izvještavanje o ratu i miru. Edina je studirala na Univerzitetu u Sarajevu, Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i Centralno-evropskom univerzitetu. Bila je i Fulbrightova stipendistica na postdoktorskom studiju na Univerzitetu Yale.

Vlado Azinović, Dr sc.

Rođen je 1963. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Odsjek za povijest), magistrirao na Vermont College of Norwich University (SAD) i doktorirao na American University of London (VB). Uspješno je okončao poslijedoktorsko specijalističko usavršavanje na akedemskim istitucijama u EU i SAD (Center for the Studies of Terrorism and Political Violence, University of St Andrews, UK; Center for Terrorism and Counterterrorism, Leiden University, the Netherlands; National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland, USA, i Georgetown University, Washington DC, USA).

Počasni je profesor Univerziteta Exeter (University of Exeter)  u Velikoj Britaniji.

Na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije predaje predmete Europska sigurnosna politikaSuvremeni sigurnosni izazoviEuroatlantska sigurnostSigurnost i mediji demokratskog društva (i ciklus studija), Terorizam i političko nasilje (II ciklus studija) i Razumijevanje koncepata terorizma (III ciklus studija).

Autor je, ko-autor i urednik knjiga i istraživačkih projekata Razgovori o terorizmu i nama (2018), Understanding Violent Extremism In The Western Balkans (2018), A Waiting Game: The Western Balkans and Returning Foreign Fighters (2018), Between Salvation and Terror: Radicalization and the Foreign Fighter Phenomenon in the Western Balkans (2017), Novi zov rata u Siriji i bosanskohercegovački kontingent stranih boraca (2016), Zov rata u Siriji i bosanskohercegovački kontingent stranih boraca (2015), Bosnia and Herzegovina and Terrorism 1996-2011: Defining the Threat, Devising Counterterrorism Strategy (2013), Uvod u studije terorizma (2012), Assessing the Potential for Renewed Ethnic Violence in Bosnia and Herzegovina: A Security Risk Analysis (2011), Al-Kaida u Bosni i Hercegovini: Mit ili stvarna prijetnja (2007), Istina o Bosni i Hercegovini: Činjenice iz istorije BiH (1991), kao i tekstova i poglavlja u knjigama o međunarodnim odnosima, terorizmu, političkom nasilju i radikalizaciji u nasilni ekstremizam. Angažiran je kao sudski vještak Tužiteljstva BiH u procesima protiv optuženih za terorizam, ta kao konzultant UN-a, OSCE-a, IOM-a, British Council-a, Radicalization Awareness Network-a i International Republican Institut-a za borbu protiv terorizma i prevenciju radikalizacije u nasilni ekstremizam  Od 1996 do 2008. bio je urednik u praškom sjedištu Radija Slobodna Europa. Član je više međunarodnih stručnih udruženja i istraživačkih projekata. Glavni je urednik časopisa Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi te suosnivač i glavni tajnik nevladine organizacije Atlantska inicijativa.

Sead Turčalo

Sead Turčalo vanredni je profesor na Odsjeku sigurnosnih i mirovnih studija. Rođen je 1978. godine u Sarajevu. Doktorsku disertaciju „Realistička teorija međunarodnih odnosa u interpretaciji kritičke geopolitike“ odbranio je 16.juna 2014.godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na prvom i drugom ciklusu odsjeka Sigurnosnih i mirovnih studija i Politologije predaje na kolegijima Geopolitika, Međunarodna sigurnost, te Energetska sigurnost i Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima. Na interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predavač je na kolegiju Geopolitičke studije suvremenog svijeta na. Gostujuća predavanja je držao na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu.

Redovni je učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U svojstvu istraživača, vodećeg istraživača ili koordinatora učestvovao je u 15 međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata. Objavio je pet knjiga i četiri studije, te tridesetak radova u referentnim časopisima i zbornicima.

Pohađao je Leadership Academy for Development u organizaciji Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Univerziteta u Stanfordu, te program Diploma u islamskim naukama Fakulteta islamskih nauka.

Turčalo je potpredsjednik nevladine organizacije Atlantska Inicijativa. Angažiran je kao konsultant niza domaćih i međunarodnih organizacija poput OSCE, IOM (International Organisation for Migration), IRI (International Republican Institute), Uprave za vanjske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini itd. Angažiran je kao recenzent projekata Nizozemskog savjeta za nauku.

Bio je član izvršnog uredništva Godišnjaka Fakulteta političkih nauka. Od 2012.godine do 2015.godine uređivao je časopis «Sarajevski žurnal za društvena pitanja» kojeg izdaje Fakultet političkih nauka. Izvršni je urednik bilingualnog referentnog stručnog časopisa “Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi” kojeg izdaje nevladina organizacija «Atlantska inicijativa» iz Sarajeva, te član uredništva časopisa „European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities“.

Od profesionalnih udruženja član je The International Studies Association (Udruženja za međunarodne studije) i The American Political Science Association (Američka asocijacija za političke nauka).

Dr. sc. Majda Halilović

Dr.sc. Majda Halilović je voditeljica za istraživanja u Atlantskoj inicijativi. Doktorirala je sociologiju i socijalnu politiku na Open University i magistrirala na Cambridge Univerzitetu sociologiju obrazovanja, a trenutno je na četvrtoj godini edukacije za zvanje porodične sistemske psihoterapeutkinje.  Od 2000. godine radi na istraživačkim projektima mentalnog zdravlja, te na programima društvene isključenosti i diskriminacije. Radila je  za Harvard Program in Refugee Trauma, Save the Children, te kao konsultantica za Open Society Foundation, Roma Education Fund, Open University, UNICEF, te mnoge međunarodne organizacije.  Zaposlena je u Atlantskoj inicijativi od 2012. godine a njene programske oblasti rada i istraživanja su:  prevencije nasilja nad ženama, seksualno uznemiravanje te uticaj radikalizacije i ekstremizma na rodnu ravnopravnost. Ispred Atlantske inicijative vodila je radnu grupu za izradu Smjernica za prevenciju seksualnog uznemiravanja u pravosuđu, te radnu grupu za izradu Smjernica za prevenciju seksualnog uznemiravanja na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini. Edukatorica je Agencije za državnu službu na temu seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje. U oblasti ravnopravnosti spolova i nasilja nad ženama konsultantica je i edukatorice na programima koje vode međunarodne organizacije, te domaće nevladine organizacije i institucije.  Provela je značajna naučna istraživanja i objavila veliki broj akademskih radova.

Maida Ćehajić-Čampara

Maida Ćehajić-Čampara je članica tima Atlantske inicijative od marta 2012. g. Zaposlena je na poziciji Projektne koordinatorice na projektu „Rod i pravosuđe u Bosni i Heregovini“, gdje provodi aktivnosti vezane za edukaciju sudija i tužilaca, koordinaciju projekta i izradu materijala o temama nasilja u porodici i seksualnog uznemiravanja. Maida je također angažovana na realizaciji projekta “Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u Bosni i Hercegovini”.

Ranije radno iskustvo stekla je u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, gdje je bila angažovana na različitim projektima, uključujući izradu i provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH i u UN Women BiH, gdje je bila angažirana na poziciji projektne koordinatorice. Učestvovala je na međunarodnim i domaćim konferencijama te je autorica i koautorica više istraživanja na temu rodne ravnopravnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Historija.

Lejla Arnaut

Lejla Arnaut diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također, stekla je zvanje certificirane medijatorice. Fokus njenog rada je promovisanje ženskih ljudskih prava, borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama, djevojkama i djeci. Učestvovala u realizaciji velikog broja projekata koji su bili vezani za zaštitu ženskih ljudskih prava i slodoba. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u vođenju edukacija i treninga iz ove oblasti. Tokom rada imala je priliku učestvovati na konferencijama, edukacijama i seminarima. Radila je na izmjeni  Krivičnog zakona FBiH koji je odnosio na povećanje kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u FBiH.

Dr. sc. Nejra Veljan

Dr. sc. Nejra Veljan je projektna menadžerica i istraživačica sa ekspertizom u sigurnosnim i pravnim studijama. Doktorirala je na Univerzitetu De Montfort, a magistrirala je sigurnosne studije i pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Specijalizirala se za analizu radikalizacije, nasilnog ekstremizma i rodno zasnovanih krivičnih djela, pri čemu aktivno primjenjuje kvantitativne i kvalitativne metodologije i koristi alate kao što su SPSS, Crowd Tangle i NVivo. U Atlantskoj inicijativi, radi na projektima koji se bave svim oblicima nasilnog ekstremizma te podržava rad institucija u reintegraciji povratnika iz zona sukoba. Pored toga, radila je sa međunarodnim i lokalnim organizacijama u regiji te je sarađivala sa think-tankovima širom Europe, koji se bave borbom protiv nasilnog ekstremizma. U njenom radu sadržana je snažna sinergija između akademskog istraživanja i praktičnog angažmana sa širokim rasponom aktera.