U Sarajevu predstavljen novi  projekat Atlantske inicijative {gallery}newsletters/12/3{/gallery}Društvo mora uvidjeti da i ženama pod ravnopravnim uslovima pripada pravo na mjesto u strukturama sigurnosnog sektora u BiH, poruka je sa predstavljanja projekta kojeg provodi Atlantska inicijativa BiH, uz saradnju sa udruženjem „Žene ženama“ iz Sarajeva

U Sarajevu je 3. novembra u prostorijama Gradske uprave predstavljen projekat „Pobrinimo se za našu sigurnost: Procjena stanja i nepristrasne konsultacije o rodu i reformi sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini“, a kojeg na inicijativu i finansijsku potporu Centra za civilnu kontrolu nad oružanim snagama (DCAF) iz Ženeve provodi Atlantska inicijativa BiH uz saradnju sa udruženjem „Žene ženama“ iz Sarajeva.

Prikupljanje informacija

Pored  nosilaca projekta, svečanoj promociji prisustvovale su predstavnice i predstavnici Agencije za ravnopravnost polova u BiH, Gender centra Federacije BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva  sigurnosti BiH, Federalne uprave policije, Policijske misije Evropske unije (EUPM), Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kao i Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene (UNIFEM).

Cilj ovoga projekta jeste prikupljanje relevantnih informacija o rodno orijentiranim pitanjima u sektoru sigurnosti, analiziranje nivoa integriranosti rodnih pitanja u diskurse iz ove oblasti, pronalaženje uzroka dosadašnjih problema, a sve sa ciljem davanja korisnih smijernica neophodnih pri kreiranju budućih  politika.

Navodeći značaj  analiziranja rodno orijentiranih pitanja u sektoru sigurnosti Bosne i Hercegovine, Kathrin Quasada, predstavnica DCAF-a, posebnu je pažnju pridala neophodnosti  istrajavanja na reformi sektora sigurnosti. Davanje jednakih šansi pri zaposlenju, senzibliliziranje postojećih stuktura o neophodnosti jednakog vrednovnja sposobnosti oba pola, te posebno, uključivanje žena u procese donošenja odluka od velikog su značaja.

„Naslanjajući se na već oprobanu metodologiju istraživanja upotrijebljenju u Srbiji, ovaj projekat, koji se po prvi put provodi u Bosni i Hercegovini, ima za cilj izgradnju kapaciteta te osnaživanje planskog pristupa vladinih tijela u ovoj oblasti“, naglasila je Quasada.

U svom obraćanju menadžerica projekta Željka Šulc je naglasila da je implementacija ovog projekta planirana  kroz šest faza. Metodologija je bazirana je na terenskom istraživanju, koje će u narednom periodu biti provedeno na području cijele BiH, bilateralnom istraživanju, kao i provođenjem zvaničnih konsultacija. Završetak istraživanja i izrada izvještaja planirana je do kraja maja ili početka juna naredne godine.

U nastavu predstavljanja projekta posebna pažnja je poklonjena činjenici da je BiH prva zemlja zapadnog Balkana, a osma u Evropi, koja je 27. juna 2010. godine usvojila Akcioni plan za provođenja rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN o ženama, miru i sigurnosti. Kako je naglasila Majda Čehajić, iz Agencije za ravnopravnost polova u BiH, namjera ovog dokumenta je da  potakne institucionalno osnaživanje uloge i doprinosa žena u procesima rješavanja sporova, kao i  učešća žena u neposrednim operacijama izgradnje i potpore miru.

Šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju pri Ministarstvu sigurnosti BiH Ankica Tomić, sapštila je da se u sastavu  mirovnih misija iz BiH koje su upućuju na krizna područja u svijetu redovno nalaze i žene. Bosanskohercegovački  predstavnici podrške miru trenutno učestvuju u misijama u Liberiji, Kipru i Sudanu, dok su ranije bili na zadacima na Istočnom Timoru i Haitiju.

„Od 2000. godine do danas, ukupno 125 policijskih službenika iz BiH je bilo na ovim radnim zadacima, od čega 16 žena. U ovom trenutku u okviru misija podrške miru djeluje 22 predstavnika iz BiH, od čega četiri žene,“ kazala je Tomić.

Prevencijom spriječiti sukobe

Zamjenica ministra odbrane BiH Marina Pendeš, u svom je izlaganju posebnu pažnju skrenula na neophodnost insistiranja na preventivnom djelovanju pri sprečavanju sukoba.

„Žene u tom procesu mogu imati veliku, ako ne i presudnu ulogu, te je stoga od osobite važnosti institucionalno osnažiti njihovo proaktivno djelovanje pri smanjenju rizika od nastanka konflikta. Najefikasniji način za to jeste postavljanje žena u lance i procese donošenja odluka,“ naglašava Pendeš.

Memnuna Zvizdić, iz udruženja „Žene ženama“ naglasila je da je pri realizaciji ovog istraživanja veoma bitno ugraditi dosadašnja iskustva, saznanja i podatke kako državnih, tako i međunarodnih organizacija koje se bave rodno orijentiranim pitanjima.

Predstavnici ostalih organizacija prisutnih na predstavljanju  iskazali su svesrdnu podršku realizaciji ovoga istraživanja, te ponudili svoja iskustva i saradnju. Na kraju je naglašena neophodnost da se na temelju rezultata ovog istraživanja nadležnim vladinim tijelima dostavi prijedlog djelovanja za budućnost.

 

Tekst i foto: Asaf ALIBEGOVIĆ