PREDMET: Poziv za dostavljanje usluga: Izrada procedura za procjenu i upravljanje rizicima

U cilju unaprijeđenja rada i daljeg razvoja procedura za procjenu i upravljanje rizicima Atlanska inicijativa raspisuje konkurs za konsultanta/icu, koji bi obavljao/la sljedeće poslove:

 • Identifikacija i procjena organizacijskih rizika
 • Izrada procedura za procjenu i upravljanje rizicima,
 • Analiza i izrada dodatne dokumentacije (po potrebi).

Tražene kvalifikacije:

 • Najmanje VSS-VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema za oblasti finansijskog menadžmenta, menadžmenta i organizacije, finansijskog izvještavanja, računovodstva i revizije ili oblast finansijskog, trgovačkog i privrednog prava;
 • Dokaz o dodatnim stručnim usavršavanjima;
 • Dokaz o pet godina radnog iskustva u vođenju poslova: revizije, projektne evaluacije, procjene rizika, razvoja internih procedura upravljanja, i dr.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika; 
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka nadležnog Suda; 
 • Odlično poznavanje rada na računaru; 
 • Sposobnost strateškog kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istim; 
 • Analitičnost i ažurnost, organiziranost; 
 • Samostalnost, nezavisnost i inicijativu u radu;  
 • Dinamičnost, odgovornost i motiviranost

Aplikaciju, koja uključuje: Curriculum Vitae (CV), motivaciono pismo, kopiju diplome i ostalu prateću dokumentaciju, dostaviti najkasnije do 10.10.2017. godine putem e-mail: atlantskainicijativa@gmail.com – sa naznakom za KONKURS.

Sarajevo, 21.09.2017.g.