Fahrudin Bećirović, komesar UP MUP-a Ze-Do kantona, za Atlantsku inicijativu:

O izazovima svakodnevnog policijskog rada

Pripremio: Senad Omerašević

komesar-atlanska{artsexylightbox}Policijski poziv je, kako nam i komesar Uprave policije MUP-a Ze-Do kantona gospodin Fahrudin Bećirević kaže, jedan od jedan od najčasnijih, ali sigurno i najtežih i najopasnijih poslova današnjice. U doba ekonomske krize, političkih peripetija i opšteg stanja nesigurnosti u zemlji, ovaj posao izložen je dodatnoj dozi pritiska. U razgovoru sa komesarom saznajemo više o svakodnevnim izazovima ovog plemenitog poziva.

 

Kakva je procjena opšteg stanja bezbjednosti sa aspekta Vašeg rada?

Vršenjem analize operativnih podataka policijski službenici planiraju svoje dalje konkretne mjere i radnje u oblasti gdje su uočeni sigurnosni problemi, u smislu povećanja broja određenih krivičnih djela i drugih nezakonitih pojava. Sumirajući stanje bezbjednosti kroz analizirane parametre možemo reći da je zadovoljavajuće, pri tome naravno ne zaboravljajući okruženje u kojem živimo, kao ni socijalno i ekonomsko stanje građana kao negativne faktore.

 

Da li biste nam mogli uporediti stepen kriminaliteta (tzv. sitni kriminal – provale, pljačke) u periodu prije i za vrijeme recesije u BiH?

Činjenica je da je ekonomska kriza uticala na porast krivičnih djela, posebno kada su u pitanju imovinska krivična djela. S tim u vezi, donesen je Plan mjera i aktivnosti na stvaranju dobrog bezbjednosnog stanja. Željeni efekat je bio smanjenje broja izvršenih krivičnih djela, prekršaja po javnom redu i miru i saobraćajnih delikata sa posebnom pažnjom na maloljetničku populaciju, kao i aktiviranje svih subjekata u društvu u okviru njihovih nadležnosti.

Ako se osvrnemo na statističke pokazatelje, broj provala u automobile, kuće i stanove, te poslovne i privredne objekte je u 2009. godini, u odnosu na 2008. godinu, smanjen za određene procente, dok je u 2010. godini zabilježeno povećanje broja istih, odnosno vraćanje na približno isti nivo iz 2008. godine.

Broj provala u automobile se u 2010. godini, u odnosu na 2009. godinu povećao za 44,8%. Broj provala u kuće i stanove je u 2010. godini, u odnosu na 2009. godinu, povećan za 30,7%. Ukupan broj provalaje povećan za 25,1%.

Navedeni parametri su predviđeni i očekivani u našim analizama i kao što sam već pojasnio, posljedica su ekonomskog i socijalnog stanja u našem društvu, odnosno u Bosni i Hercegovini. U našim planskim aktivnostima u kontinuitetu radimo na smanjenju tih posljedica i ublažavanju posljedica ekonomske krize.

Utakmice, sajmovi i drugi veliki javni skupovi ove prirode… Sve je ove događaje policija do sada obezbjeđivala bez propusta? 

Naša Uprava policije angažuje značajne policijske snage te, zajedno sa organizatorima značajnih događaja i zaštitarskim agencijama, preduzima sve potrebne mjere i radnje na stvaranju uslova za bezbjedno održavanje istih. Koliko su značajne ove aktivnosti govori podatak da smo u prošloj godini imali 1655 javnih skupova. U takvim slučajevima sačinjavaju se posebni planovi obezbjeđenja kojim su predviđene mjere fizičkog, saobraćajnog, operativnog i KDZ obezbjeđenja. Također, na poslovima operativnog obezbjeđenja angažuju se službenici kriminalističke policije koji operativnim radom na terenu prikupljaju bezbjednosno interesantna saznanja i informacije, te po potrebi poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u smislu sprječavanja vršenja krivičnih djela. Imajući u vidu činjenicu da tim događajima prisustvuje veliki broj posjetilaca iz drugih općina i gradova, te da je kao posljedica toga pojačana frekvencija saobraćaja, angažuje se i značajan broj policijskih službenika koji su zaduženi i za regulaciju i kontrolu saobraćaja. Ono što želim posebno naglasiti je činjenica da policijski službenici Uprave policije kojom ja rukovodim već petu godinu dosljedno primjenjuju odredbe Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Ze-Do kantonu. Naznačene aktivnosti su dale dobre rezultate a to potvrđuje i činjenica da smo u proteklom periodu obezbjedili značajne domaće i međunarodne nogometne utakmice kojom prilikom nisu evidentirani slučajevi narušavanja javnog reda i mira niti bilo kakva ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti navijača i gostiju. Iste su ocijenjene kao visoko rizične i njihovo obezbjeđenje je iziskivalo maksimalnu angažovanost svih službenika i kvalitetno planiranje. Zenica je postala prepoznatljiva po profesionalnom obezbjeđenju ovakvih sportskih događaja.

Svjedoci smo brojnih akcija u oblasti sigurnosti u saobraćaju. Ipak mnogo ljudi strada na cestama. Kako riješiti ovaj problem?

Poseban je akecenat na poduzimanje aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta Polazne osnove sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013., kojim su predviđene pojačane represivne mjere na kontroli učesnika u saobraćaju. Kod nas je započet proces instaliranja radarskih sistema na magistralnim putevima M-4, M-17 i M-18, na putevima imamo instalirana 4 kućišta sa 3 aktivna radarska sistema, kao i aktivnosti na instaliranju video nadzora na području cijelog Kantona.

Kako se vidi iz izvještaja Uprave policije MUP-a Ze-Do kantona, policijski službenici kontrolišu veliki broj vozača i vozila u saobraćaju gdje se zbog utvrđenih prekršaja propisanih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH izdaje veliki broj prekršajnih naloga. U tom kontekstu je značajano i funkcionisanje stacioniranih radara instaliranih na magistralnim putevima kao i kontrola brzine kretanja i preticanja na mjestima na kojima je to zakonom zabranjeno, uz korištenje sistema “ProVida (posebno opremljena službena vozila koja dokumentuju prekršaje u pokretu).

Da bi svi učesnici u saobraćaju na našem prostoru poštovali važeće saobraćajne propise države Bosne i Hercegovine, Uprava policije MUP-a Ze-Do kantona je među prvim formirala internu bazu podataka o prekršajima počinjenim od strane vozača koji su upravljali vozilima sa stranim registarskim tablicama. Baza je u elektronskoj formi i ažurira se svaka 24 sata. Prilikom zaustavljanja i kontrolisanja vozila sa stranim tablicama, sve policijske stanice koriste podatke iz navedene baze, provjeravaju iste, te po potrebi sankcionišu vozača.

U protekloj godini vozači sa BiH registarskim tablama su počinili ukupno 20647 prekršaja registrovanih stacionarnim radarima a ukupan broj prekršaja koje su počinili vozači sa stranim registarskim tablama je daleko veći, radi se o 25177 počinjenih prekršaja.

Sve naznačene aktivnosti se poduzimaju u cilju smanjenja broja saobraćajnih prekršaja, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda a samim tim smanjenja broja povrijeđenih i smrtno stradalih lica te postizanja što veće bezbjednosti u saobraćaju.

Prethodnih mjeseci MUP FBiH provodi akcije otkrivanja i sankcionisanja korupcije i nesavjesnog rada policijskih službenika. Kakvi su rezultati internih kontrola? U toku protekle godine od strane građana su podnesene 152 predstavke koje su se odnosile na nezakonit rad i postupanje policijskih službenika. 31 predstavka je ocijenjena kao osnovana, istim je obuhvaćeno 47 policijskih službenika, te su u navedenim slučajevima sprovedene unutarnje istrage. Za utvrđene povrede službene dužnosti, kako za lakše tako i za teže, izrečene su disciplinske sankcije. Ova Uprava također poduzima mjere i radnje iz Državne strategije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i opredjeljena je u borbi protiv svih vidova korupcije, kako onih iznutra tako i izvana. Cilj nam je da imamo visoko moralne, časne i profesionalne policijske službenike koji će dosljednom primjenom zakonskih propisa štititi naše građane kao i sistem vladavine prava.

Kadrovska politika. Kako biste prokomentarisali trenutna rješenja i potrebe?

U proteklom periodu, tačnije u zadnjih 5 godina, ovu Upravu policije (što zbog prelaska na rad u druge policijske agencije, što zbog odlaska u penziju) je napustilo preko 500 policijskih službenika. Imali smo evidentan deficit kadrova, posebno onih iskusnih, što je svakako otežavalo rad. U prošloj godini smo uposlili 38 policijskih službenika sa visokom stručnom spremom na poziciju mlađeg inspektora, 20 policijskih službenika unaprijedili na pozicije mlađih inspektora, a 51 policijskog službenika smo primili sa srednjom stručnom spremom kroz eksterni konkurs. Na taj način smo relativno prevazišli problem nedostajućih kadrova.

Saradnja sa lokalnim vlastima?

To je vrlo značajan segment. Načelnici policijskih uprava i komandiri policijskih stanica svakodnevno održavaju sastanke sa predstavnicima lokalnih vlasti, općinskih institucija i udruženja i drugih bitnih subjekata u zajednici koji u okviru svojih ovlaštenja i nadležnosti mogu doprinijeti stvaranju uslova za bolji i kvalitetniji život građana. U rješavanju određenih sigurnosnih problema, kao i nezakonitih ponašanja kao što je problem prosjačenja, skitničenja, nasilja u porodici, veoma je bitan njihov doprinos. Pomoću ovih institucija, policijski službenici lakše mogu dokumentovati ove pojave i uspješno utvrditi uzroke istih, te zajednički raditi na preveniranju i suzbijanju nedozvoljenih ponašanja.

Koliko građani pomažu pri rasvjetljavanju nekih slučajeva?

Ono što želim posebno naglasiti je činjenica da je profesionalno postupanje i djelovanje policijskih službenika zaista stalna borba, i da je policijski poziv jedan od najčasnijih, ali sigurno i najtežih i najopasnijih poslova, a to je očuvanje lične i imovinske sigurnosti građana. Očekivanja zajednice su velika. Veliki teret nosimo na leđima i naši građani žele da sa svojim porodicama žive i rade u sigurnom i uređenom ambijentu. Mi smo se na to obavezali i to im moramo priuštiti. Samo časnim, profesionalnim i ozbiljnim radom i pristupom radnim zadacima možemo odgovoriti postavljenim zahtjevima. Dobra saradnja sa građanima obilježila je protekli period. Izuzetno je važno da građani sarađuju sa policijom, da dostavljaju raspoloživa saznanja o nezakonitim pojavama te da budu partner policiji u stvaranju pretpostavki za bolji i sigurniji život.

Ze-do kanton graniči sa RS-om. Kakva je koordinacija između policija?

U okviru zakonskih ovlaštenja ovo Ministarstvo ostvaruje svakodnevnu saradnju sa sa svim policijskim agencijama u BiH, pa tako i sa kolegama iz RS-a. Ova saradnja je naročito bitna u dokumentovanju i procesuiranju teških krivičnih djela, naročito kada su u pitanju organizovane kriminalne grupe koje svoje kriminalne aktivnosti vrše na području oba entiteta. Takva djela najčešće su otuđenja putničkih motornih vozila, krivična djela iz oblasti zloupotreba droga, trgovina ljudima i dr. Naravno da ta saradnja može biti bolja, naročito u vidu zajedničkih aktivnosti koje su neminovne na dokumentovanju i razbijanju organizovanih grupa kriminalaca i ja se nadam da će u narednom periodu biti realizirane značajne zajedničke akcije i projekti koje će rezultirati hapšenjem velikog broja lica sa područja oba entiteta, a koja se sumnjiče za izvršenje najtežih krivičnih djela.

Fotografija: UP MUP-a Ze-Do kantona