Konferencija o značaju parlamentarnog vojnog povjerenika {gallery}newsletters/11/3/1{/gallery}Uz naglašavanje neophodnosti institucionalne zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih lica, potrebno je, u saradnji sa drugim institucijama koje se bave sličnom tematikom, raditi  na poboljšanju položaja i stanja žena u vojnoj službi, razvijanju svijesti vojnika u službi o vlastitim pravima, kao i senzibiliziranju rukovodećih struktura.

U Sarajevu je 19. oktobra u organizaciji Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine i Misije OSCE-a u BiH u hotelu Holiday Inn održana  konferencija sa međunarodnim učešćem, „Značaj i uloga parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u zaštiti ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta“.

Traži se model saradnje

Cilj ove konferencije na kojoj je nazočilo više od 70 učesnika bilo je iznošenje dosadašnjih iskustava u procesu formiranja institucije parlamentarnog vojnog povjerenika, prezentiranje dosadašnjih rezultata ostvarenih u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih lica, kao i iznalaženje modela saradnje sa institucijama koje se bave sličnom tematikom.

„Ukoliko želimo biti dio savremenih evropskih tokova u sferi poštovanja i unaprijeđenja ljudskih prava i sloboda, posebna pažnja se mora pridati  brizi o onim kategorijama koje  tradicionalno nisu bile u fokusu institucionalizirane pažnje“, istakao je na otvaranju konferencije Branko Zrno, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Zbog specifičnosti svoga poziva vojna lica, kao zasebna kategorija građana, ne smiju biti izostavljni iz prakse društvene skrbi u sferi zaštite ljudskih prava.

„Koliko god je važno ljudsko pravo svakog građanina, jednako toliko je bitno i pravo svakog vojnog lica“, dodao je Zrno. Institucija parlamentarnog vojnog povjernika, specifična civilna služba nalik na instituciju ombudsmena, pruža idealan mehanizam potpore, unaprijeđenja i zaštite ljudskih prava vojnih lica.

Po uzoru na Njemačku, u kojoj ovakva institucija baštini višedecenijsku praksu  i ustavnu zaštitu, BiH je 2009. godine kao prva zemlja u jugoistočnoj Evropi oformila Ured parlamentarnog vojnog povjerenika. Iznoseći iskustva njemačkog modela, Hellmut Könighshaus, parlamentari vojni povjernik SR Njemačke, koji je na konferenciji bio u svojstvu počasnog učesnika, iskazao je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom u BiH u ovoj oblasti, te istakao spremnost dalje aktivne pomoći.

Selmo Cikotić, ministar odbrane BiH, ocijenjujući dosadašnji rad vojnog povjerenika „svijetlom tačkom i pozitivnim primjerom“ u  dosadašnjim reformskim naporima o oblasti odbrane i sigurnosti, u svome obraćanju je posebnu pažnju usmjerio na neophodnost svesrdnog prihvatanja institucije vojnog povjerenika od strane komandne strukture Oružanih snaga BiH, te njihovo aktivno sudjelovanje u ovom procesu.

„Linija komanovanja treba da bude domaninatan i stožerni okvir zaštite  i unapređenja ljudskih prava u OSBiH“, kategoričan je Cikotić.

{gallery}newsletters/11/3/2{/gallery}U svome obraćanju skupu, parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović,  naglasio je uspješnu saradnju ostvarenu sa službama MOBiH,  posebno Generalnim inspektoratom, Institucijom Ombudsmena za ljudska prava BiH, stručnim službama Parlamentarne skupštine BiH, kao i podršku koju su pružile vjerske službe koje djeluju unutar OS BiH. Posebno je potcrtao „visok stepen profesionalizma“ komandnih struktura vojnih lokacija na kojima je dosada boravio u radnim posjetama.

Zaprimljeno 109 pritužbi

U nastavku svog djelovanja, Ured parlamentarnog vojnog povjerenika posebnu pažnju će usmjeriti na položaj i stanje žena u vojnoj službi, transparentnost u radu, razvijanje svijesti vojnika u službi o vlastitim pravima, kao i senzibiliziranje rukovodećih struktura.

Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH oformljen u junu 2009. godine kada je  Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku BiH  izglasan od  strane Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

U dosadašnjem radu Ured je zaprimio 109 pritužbi o kršenju ljudskih prava i sloboda vojnih lica, od čega je 44 uspješno riješeno. Također, vojni povjerenik je obavio više od 35 posjeta na 25 lokacija na kojima su smještene jedinice OSBiH.

Tekst i foto: Asaf ALIBEGOVIĆ