vijece ministatra bihVijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici, nakon razmatranja Analize dešavanja od 7.februara ove godine i sigurnosne situacije u BiH jednoglasno zaključilo da je sigurnosna situacija veoma složena i delikatna.

“Imajući u vidu dešavanja od 07. 02. 2014. godine može se konstatirati da je sigurnosna situacija veoma složena i delikatna, te stoga zahtijeva maksimalan angažman svih relevantnih faktora, kako političkih tako i institucionalnih svih razina vlasti, da kroz još snažniji radni angažman i socijalnu osjetljivost te otvoreni dijalog sa širom društvenom zajednicom rade na prevazilaženju nagomilanih problema”, stoji u zaključku Vijeća ministara BiH.

Apelira se na sve koji javnim putem žele izraziti svoje stavove, da to realiziraju organizirano na miran, dostojanstven i civiliziran način, te tako onemoguće destruktivnim i nedobronamjernim pojedincima i grupama da obezvređuju njihove opravdane zahtjeve.

Zahtijeva se od Neovisnog odbora i policijskih agencija BiH da sukladno važećoj legislativi, u suradnji s nadležnim pravosudnim tijelima, u najkraćem vremenu aktiviraju najoptimalnije međusobne mehanizme koordinacije s policijskim tijelima ostalih razina vlasti, pri tome uvažavajući specifičnosti zakonske regulative po pitanju javnog reda i mira, za odgovorno postupanje u ovakvim i sličnim situacijama, te da o poduzetim aktivnostima informiraju Vijeće ministara BiH.

Zadužuje se Generalno tajništvo Vijeća ministara BH da zaključke dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(04. mart 2014.)