edina-becirevic

 

Edina Bećirević, Dr sc.

Vanredna profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigunosne studije Univerziteta u Sarajevu. Studirala na London School of Economics and Political Science (MSc Medija i komunikacija), Central European University in Budapest (Magistar Političkih nauka) i na Univerzitetu u Sarajevu (Dr sc. Odbrane i sigurnosti). Prije nego što je započela sa akademskom karijerom, radila kao novinar za regionalne i međunarodne medije. Učestvovala u brojnim međunarodnim projektima i objavila brojne članke na teme međunarodne sigurnosti, ljudskih prava, međunarodnog prava i restorativne pravde. Autorica je dvije knjige “Međunarodni krivični sud: Između ideala I realnosti”, ( Međunarodni Centar za mir I Arka Press, Sarajevo, 2003.) i “Na Drini genocid”, (Buybook, Sarajevo, 2009.)

Vlado Azinović

 

Vlado Azinović, Dr sc.

Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija. Doktorirao na Political Science from the American University of London (UK) i magistrirao međunarodne odnose na Norwich University (USA). Od 1995. do 2008. Radio kao glavni urednik za Balkan, Radio Slobodne Evrope/Radio Liberty, Prag, Češka Republika. Njegovi doprinosi u nedavnim međunarodnim istraživanjima se ogledaju u HUMSEC inicijativi, kao I u projektu “Policing Across Borders”. Azinović je autor knjige “ Al Qaeda u Bosni i Hercegovini:  Mit ili Stvarna Opasnost? (Radio Slobodna Evropa, Prag 2007.) i koautor djela “Istina o Bosni I Hercegovini: Činjenice iz Bosanske Historije (Alter media, Sarajevo 1991.), te mnogobrojnih poglavlja, članaka i eseja. 

 

Sead Turčalo  

Sead Turčalo

Sead Turčalo je viši saradnik u Atlantskoj inicijativi. Dr. Turčalo je docent i prodekan za naučno istraživački rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predaje predmete Međunarodna sigurnost i Geopolitika na prvom ciklusu studija, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima na drugom ciklusu studija, te kopredavač je na predmetu Geopolitičke studije savremenog svijeta na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka. Njegove oblasti interesovanja su geopolitika, upravljanje međunarodnim konfliktima, strategija i praksa postkonfliktne izgradnje države (statebuilding) i međunarodna sigurnost. Objavio je tri koautorske knjige i više radova od kojih izdvajamo. “Humana sigurnost u postkonfliktnom kontekstu” (2017), “Geopolitičko kodiranje Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu” (2016), “NATO Integration of Bosnia and Herzegovina: The pursuit of local ownership in externally led state building” (2014) i “Bosnia and Herzegovina: The International Administration of a Captured Country” u: Džihić, Vedran & Daniel S. Hamilton, Unfinished Business: The Western Balkans and the International Community, Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins U.-SAIS, 2012.

Majda Halilović  

Dr. sc. Majda Halilović

Doktorila je sociologiju i socijalnu politiku na Open University i magistrirala na Cambridge Univerzitetu. Specijalizirala se u oblasti istraživačke metodologije i od 2000.godine radi na istraživačkim projektima koji tiču društvenog uključivanja, pitanja izbjeglica i povratnika, diskriminacije Roma, Euro-atlantskih integracije, te rodnih pitanja u sektoru sigurnosti i pravosuđa. Radila je za Harvard Program in Refugee Trauma, Save the Children Norway, te kao konsutantica i voditeljica istraživačkih projekata za Open Society Foundation, UNICEF i Open University.

 Slika MaidaCehajic  

Maida Ćehajić-Čampara

Maida Ćehajić-Čampara je članica tima Atlantske inicijative od marta 2012. g. Zaposlena je na poziciji Projektne koordinatorice na projektu „Rod i reforma pravosuđa u Bosni i Heregovini“, gdje provodi aktivnosti vezane za edukaciju sudija i tužilaca, vođenje projekta i izradu materijala o temama nasilja u porodici i seksualnog uznemiravanja. Ranije radno iskustvo stekla je u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, tokom kojeg je bila angažovana na različitim projektima, uključujući izradu i provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Historija.

Aner Zukovic

 

Aner Zuković  

Završio Prvi i Drugi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Sigurnosnih i mirovnih studija. (B.A. Bachelor/Bakalaureat mirovnih studija, demokratije i ljudskih prava (2008.), Magistar politologije, usmjerenje Sigurnosne i mirovne studije (2011.). Uža oblast interesovanja – terorizam.

 Svetlana Krstic  

Svetlana Krstić  

Završila je master studije na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, smjer politička analitika i menadžment. Učestvovala je u mnogobrojnim edukativnim programima kako u BiH tako i u inostranstvu, kao i komisijama i radnim grupama za izradu zakona i značajnih strateških dokumenata. Radno iskustvo stekla je kroz angažman na različitim pozicijama u višeo rganizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. U Atlantskoj inicijativi je u prethodnom periodu bila angažovana na istraživačkim projektima, a od 2013. godine je koordinatorka kancelarije u Banjaluci.

 Aleksandra Tasevski  

Aleksandra Taševski  

Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, gdje je stekla zvanje master turizmologije. Specijalizovala se u oblasti projektnog menadžmenta. Od 2006. godine angažovana je na pozicijama koordinatorke i saradnice na projektima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, u oblasti EU integracija, socijalne inkluzije mladih, izgradnje mira i osnaživanja civilnog sektora. Autorka i koautorka je više publikacija u domenu demokratizacije društva. Od 2013. godine je saradnica Atlantske inicijative na projektima promocije evro-atlantskih integracija.