Država i njena imovina – analiza politika

Reguliranje statusa državne imovine u Bosni i Hercegovini – odnosno imovine koja je nekada pripadala SFRJ,   a zatim je ustupljena državama koje su nastale njenom disolucijom – jedan je od ključnih preduvjeta za ostvarivanje pravne sigurnosti i ispunjavanje kriterija o kojima ovisi napredovanje zemlje u euroatlantskim integracijama. Reguliranje pravnog statusa vojne imovine postalo je nepremosti- va prepreka nastavku procesa integracije Bosne i Hercegovine u NATO-savez. U povijesnom potezu, NATO je promijenio pravila igre “u poluvremenu”: da bi BiH dobila Akcijski plan za članstvo (Membership Action Plan – MAP), mora riješiti pitanje nepokretne vojne imovine.

Imajući u vidu da je ovo primarno pravno pitanje tranformirana u eminentno političko čime je zbog različitih pogleda na način knjiženja vojne i državne imovine Atlantska inicijativa je pripremila analizu sa preporukama za rješavanja ovog problema. Analizu možete skinuti ovdje pdf.