Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije (EK) odvija se istom procedurom kao i u slučaju Upitnika. Cjelovite odgovore BiH činit će doprinosi nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, kazala je za Fenu portparolka Direkcije za evropske integracije Marina Kavaz-Siručić.

Prema njenim riječima, institucije sa svih nivoa vlasti su već unijele doprinose u informacioni sistem napravljen da podrži ovaj zadatak i olakša razmjenu pisanog materijala između velikog broja učesnika u ovom poslu.

“Predsjedavajući i zamjenici radnih grupa u sistemu koordinacije sada analiziraju doprinose i pripremaju radne verzije odgovora BiH na dodatna pitanja Evropske komisije, o kojima će se pripadajuće radne grupe izjašnjavati”, navodi Kavaz-Siručić.

Nakon što radne grupe okončaju svoj dio posla, slijedi verifikacija odgovora, razmatranje eventualno nefinaliziranih odgovora u forumu Komisije za evropske integracije, prevod, verifikacija prevoda, potvrda Vijeća ministara BiH i u konačnici dostavljanje odgovora na dodatna pitanja Evropskoj komisiji.

Kavaz-Siručić je napominje da je Evropska komisija u metodološkim napomenama uz dodatna pitanja kazala da bi cijenila da odgovore dobije u roku od tri mjeseca, što je kraj septembra, odnosno početak oktobra.

Kavaz-Siručić: Sadržaj odgovora važniji od vremena odgovaranja

“Nesporno je da institucije imaju prethodno iskustvo u odgovaranju na Upitnik, da je cjelokupan sistem uhodan i da je ovaj posao realno moguće uraditi u tromjesječju. Međutim, na pitanje da li će takva dinamika biti i realizirana, niko ne može dati pouzdan odgovor. Kao i tada, i sada je od rokova mnogo važniji sadržaj odgovora”, zaključila je Kavaz-Siručić.

Evropska komisija je 20. juna proslijedila dodatna pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Kako je tada saopćeno iz Direkcije za evropske integracije, dodatna pitanja čine 20 posto pitanja iz Upitnika dostavljenog u decembru 2016. godine. Sličan omjer dodatnih i pitanja u Upitniku imale su i države u regionu.

Najviše dodatnih pitanja (106) odnosi se na politički kriterij, dok je u ekonomskom kriteriju Evropska komisija postavila 33 dodatna pitanja. Slijede poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14. –Transportna politika (39), te poglavlje 26. – Obrazovanje i kultura (36)…

Upitnik BiH dobila u demebru 2016. godine

Svrha dodatnih pitanja je da pojasne prethodno dostavljene odgovore, konstatiraju promjene u odnosu na odgovore na Upitnik i uključe podatke za 2017. godinu koji ranije nisu mogli biti prikupljeni.

Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio je početkom decembra 2016. godine predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću Upitnik Evropske komisije, koji je sadržavao 3.242 pitanja grupisana u politički i ekonomski kriterij, te 33 poglavlja pravne stečevine Evropske unije.

Odgovori Bosne i Hercegovine na Upitnik uručeni su predstavnicima Evropske komisije 28. februara ove godine na svečanoj ceremoniji u Sarajevu.