Na sjednici Vlade Federacije usvojen je Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2020.–2025. godina, što je entitet imao obavezu uraditi po Strategiji od prije pet godina. U dokumentu u koji je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid, koji navodi 33 aktivnosti – samo tri će biti provedene novcem iz budžeta, a ostale iz donatorskih sredstava.


Sjednica Vlade Federacije BiH. Izvor: Vlada Federacije BiH

Pola godine od formiranja Interresorne radne grupe za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji, usvojen je Akcioni plan čiji je cilj suzbijanje svih oblika ekstremističkog i terorističkog djelovanja poštujući vrijednosti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava i sloboda, kako stoji u dokumentu.

Različiti nivoi vlasti u BiH trebali su nakon usvajanja Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma na državnom nivou 2015. godine, pripremiti i usvojiti akcione planove, ali Federacija to nije uradila do danas. U dokumentu Akcionog plana u koji je BIRN BiH imao uvid navodi se kako je “u potpunosti standardiziran, sinhroniziran i harmoniziran sa važećom državnom Strategijom za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015–2020)”.

Predsjednik Interresorne radne grupe Sead Lisak kaže kako je problem u Federaciji bio taj što je Federalna uprava policije donijela svoj akcioni plan koji “nije predložila Vladi na usvajanje”, pa je to ostao plan Uprave, a ne Vlade.

“Sva dešavanja vezana za repatrijaciju osoba sa stranih ratišta, iz Sirije posebno, ukazali su na taj problem da nemamo takav jedan dokument koji bi nam osigurao da koordiniramo aktivnosti vezane za prihvat osoba sa stranih ratišta”, navodi Lisak i objašnjava da Akcioni plan važi do 2025. godine.

Bez obzira što Federacija tek u posljednjim mjesecima važenja ranije Strategije usvaja svoj akcioni plan, Lisak ističe da je plan “proaktivan, čak u odnosu na novu državnu strategiju koja treba tek da se usvaja”.

“Išli smo dalje, donijeli smo ili predložili neke aktivnosti koje će preventivno djelovati, na rehabilitaciju i resocijalizaciju tih osoba koje su vraćene sa ratišta”, kaže Lisak za BIRN BiH.

Akcionim planom predviđeno je provođenje 15 aktivnosti na prevenciji, tri u mapiranju rizika i resursa, deset aktivnosti u polju istraga i krivičnog programa, te pet u polju socijalnog odgovora.

Tek dvije od ovih aktivnosti će se realizirati u potpunosti budžetskim sredstvima, jedna novcem iz budžeta i donatorskih sredstava, a preostale aktivnosti isključivo iz donatorskih sredstava.

Za provedbu Državne strategije institucije su se i u prethodnom periodu koristile gotovo u potpunosti donatorskim sredstvima, pokazalo je ranije istraživanje BIRN-a BiH.

Akcionim planom Federacije će se u preventivnom dijelu provesti istraživanje socioekonomskih i drugih faktora koji pogoduju nastanku i širenju radikalizma i ekstremizma, razvijanje programa “Budite sjajni na internetu”, angažiranje organizacija civilnog društva za podsticanje građanskog aktivizma i promociju vrijednosti tolerancije, te još 12 drugih aktivnosti.

Kako je Akcionim planom predviđeno, do kraja ove godine će se budžetskim sredstvima uspostaviti zakonske pretpostavke za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe i identiteta osobe koja je rođena na teritoriji koja u tom trenutku nije imala pravni subjektivitet, odnosno, usvojit će se zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku što će omogućiti upis djece povratnika sa stranih ratišta.

Zakon o izmjenama i dopunama je krajem prošlog mjeseca usvojen na Vladi FBiH, a kako su za BIRN BiH tada rekli, po skraćenom postupku će ove izmjene i dopune biti upućene u parlamentarnu proceduru.

Iz budžeta je predviđeno jačanje kapaciteta policijskih službenika kroz efikasniju borbu protiv “cyber terorizma”, dok će se za obuku policijskih službenika i tužilaca za otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje krivičnih djela terorizma koristiti uz novac iz budžeta i donatorski novac.

Borba protiv “cyber terorizma” predviđena je i državnim Akcionim planom, ali se u prethodnom periodu nije našao način za suzbijanje mržnje na internetu i pozivanje na nasilje. Bilo je predviđeno da su to aktivnosti Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), iz koje su za BIRN BiH kazali kako nisu nadležni za provedbu Strategije, niti mogu uklanjati sadržaj s interneta.

Za provedbu Akcionog plana Federacije predviđen je period od narednih pet godina, a usvajanjem nove državne strategije očekuje se usklađivanje ovog Akcionog plana.

Autor: Nermina Kuloglija, Nejra Džaferagić

Izvor: Detektor.ba (28. avgusta 2020.)