Tekst predstavlja dio Izlaganja za Drugo savjetovanje šefova DKP-a BiH, Dr. Selmo Cikotić
Sarajevo, 31. 08. 2009.

 

 

Bosna i Hercegovina ostvaruje saradnju sa NATO savezom kroz:

  • Proces planiranja i revizije (Planning And Review Process – PARP);
  • Individualni partnerski program (Individual Partnership Programme – IPP)
  • Individualni partnerski akcijski plan (Individual Partership Action Plan – IPAP);
  • Intenzivirani dijalog (Intensified Dialogue – ID), a naredni korak u procesu pristupanja NATO-u je
  • Akcijski plan za članstvo (Membership Action Plan – MAP).

PROCES PLANIRANJA I REVIZIJE (Planning And Review Process – PARP)

PARP je NATO program usmjeren ka promoviranju transparentnosti u planiranju državne odbrane i boljoj pripremi snaga partnera za saradnju sa snagama Saveza. Proces planiranja i revizije (PARP), kao i Individualni akcijski plan partnerstva (IPAP), smatraju se glavnim elementima u pripremi Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO-u. PARP se izrađuje svake dvije godine. BiH je u drugom ciklusu PARP-a.

Kroz PARP, BiH je prihvatila 31 partnerski cilj (PG) od kojih 29 su u nadležnosti MO i OS BiH.
Pregled odbrane;  Kao dio PARP procesa, u 2009. godini je započet Pregled odbrane koji treba dati novi zamah u nastavku reformi odbrambenog sistema. Urađen je koncept dokumenta, a sam Pregled bi trebao biti završen do sredine 2010. godine. Pozitivni napori biti će podržani od NATO-a, te su dogovorene periodične konsultacije sa NATO radi očuvanja fokusa na Predgledu odbrane;
•    Polazna linija Pregleda – vanjska politika i pozicija BiH u odnosu na okruženje, s jedne, te unutrašnje mogućnosti i potrebe u sferi odbrane, s druge strane,
•    Logisticiranje ovog Pregleda je jako značajno – (Amateri govore o strategijama a profesionalci o logistikama). Za OS BiH (kao i bilo koje druge OS) je dobro što nemaju sve potrebne resurse, jer usljed toga razvijaju osjećaj za kreativnost, improvizacije, snalaženje i realizam.
INDIVIDUALNI PARTNERSKI PROGRAM  (Individual Partnership Programme – IPP)
IPP je radni program između NATO i zemlje članice PfP, a izrađuje se na osnovu Godišnjeg evroatlanskog radnog partnerskog programa (Euroatlantic Partnership Work Programme – EAPWP). EAPWP izrađuju članica PfP i NATO, a odobrava Sjeverno-atlansko Vijeće (North Atlantic Councel – NAC). IPP ima tekstualni i tabelarni dio.
Struktura IPP 2007-2009.
 
Iz tabele je vidljivo da BiH ima kontinuiran porast obima i sadržaja sudjelovanja u NATO aktivnostima, ali kao manjkavost u pogledu kvalitete IPP-a BiH može se istaknuti činjenica da je zanemariv broj sudionika iz drugih institucija BiH, izvan MO i OS BiH.

 INDIVIDUALNI PARTNERSKI AKCIJSKI PLAN (Individual Partership Action Plan – IPAP)

 IPAP je mehanizam saradnje između NATO Saveza i partnerske zemlje koja želi da značajno poboljša saradnju sa NATO, a u žargonu ga nazivaju “PfP de lux”. Iako ima dosta sličnosti sa Intenziviranim  dijalogom i MAP-om, on egzistira kao paralelan program, a ne kao njihova zamjena. Obuhvata sve značajnije  oblasti društvenog života i ima 4 poglavlja i to: politička i sigurnosna, odbrambena i vojna pitanja, javna diplomacija, upravljanje krizama i planiranje odgovora na vanredne situacije, te administrativna i pitanja sigurnosne zaštite i resursa.

IPAP BiH za 2008-2010 odobren od NAC-a 16.09.2008. godine. Nadležne Institucije BiH su obavezne da u skladu sa navedenim rokovima izvrše implementaciju aktivnosti iz IPAP-a.
NATO Koordinacijski tim redovno ažurira pregled implementacije te dostavlja informacije Vijeću ministara BiH na razmatranje.
INTENZIVIRANI DIJALOG (Intensify Dialogue – ID)

Cijeneći pozitivne rezultate i napore, NATO je na samitu u Bukureštu, održanom u aprilu 2008. godine donio odluku da se saradnja sa BiH podigne na viši funkcionalni nivo, odnosno na nivo ID-a. Ovi dijalozi pokrivaju širok spektar političkih, vojnih, finansijskih i sigurnosnih pitanja koje se odnose na moguće članstvo u NATO, bez prejudiciranja bilo kakve eventualne odluke NATO. Dakle, ID je program paralelan sa IPAP i sa dosta zajedničkih elemenata, ali se u njega pozivaju zemlje koje su jasno izrazile svoju namjeru da žele postati članice NATO.

AKCIJSKI PLAN ZA ČLANSTVO U NATO (Membership  Action Plan – MAP)

MAP, kao koristan instrument koji su zemlje aspiranti koristile u postizanju punopravnog članstva, je pokrenut u aprilu 1999. godine. 

Kroz sudjelovanje u MAP-u, od države aspiranta se očekuje da ostvari određene ciljeve u političkim, ekonomskim,odbrambenim  i vojnim  pitanjima, oblasti resursa, sigurnosnim i pravnim pitanjima.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u junu 2009. godine, donijelo odluku za podnošenje aplikacije za učešće u MAP-u.
Cilj ovog programa je ugraditi najbolje prakse i rješenja u proces interne kontrole Institucija BiH. NATO snažno podržava učešće BiH u ovom programu, a u završnoj deklaraciji Samita u Bukureštu, učesnici Samita ističu da će dati prioritet nekoliko novih praktičnih inicijativa uključujući izgradnju integriteta u odbrambenim institucijama. BiH je u aprilu 2010. godine “uslovno” primljena U MAP.