“Oružane snage Bosne i Hercegovine” je zvanični naziv vojnih snaga BiH koje su nastale udruživanjem dvije vojne komponente koje su egzistirale u BiH nakon potpisivanja dejtonskog sporazuma, Vojske FBiH i Vojske RS, tj. njihovim stavljanjem pod jedinstvenu komandu. “U martu 2003. godine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je jasno izrazilo opredjeljenje za uključenje Bosne i Hercegovine u evropske i evroatlantske integracije i NATO program Partnerstvo za mir, kao i za provedbu potrebnih reformi odbrambenog sistema i reorganizacije Oružanih snaga”[1]. Imajući u vidu ove ciljeve, u proteklom periodu učinjeni su veliki napori kako bi se stvorilo okruženje neophodno za uspješan proces reformi odbrambenog sistema, postigla unutarnja stabilnost, te stvorili uvjeti za kredibilnu kandidaturu za NATO. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, čine pripadnici iz reda sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih, u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. Zakonom je zabranjeno koristiti OS BiH u političke svrhe, a  osigurana je i transparentna, demokratska i civilna kontrola nad OS BiH. OS BiH se baziraju na profesionalnom sastavu jedinica, pri čemu broj profesionalnih vojnika treba da iznosi oko 10 000, civilnih lica oko 1000 i rezervnog sastava oko 5000 vojnika.

 

 Hronologija važnijih aktivnosti u procesu reforme i formiranja Ministarstva Odbrane BiH i Oružanih Snaga BiH[2]:

 2002. godina

·         oktobar – osnovan Generalni sekretarijat Stalnog komiteta za vojna pitanja, preteča Ministarstva odbrane Bosne I Hercegovine.

2003. godina

·         Mart- Predsjednistvo BiH usvojilo Opće pravce vanjske politike BiH u kojima se  među prioritete vanjske politike BiH stavlja Pristupanje BiH euroatlanskim integracionim procesima[3]. 

·         maj – formirana Komisija za reformu odbrane u BiH.

·         decembar – donesen prvi Zakon o odbrani BiH kojim je osnovano Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

2004. godina

·         mart – imenovan prvi ministar odbrane u Bosni i Hercegovini, Nikola Radovanović, i njegovi zamjenici Enes Bećirbašić, zamjenik za politiku i planove i Marina Pendeš, zamjenica za upravljanje resursima

·         maj – prvi put izvedena zajednička kolektivna vježba jedinica Vojske RS i Vojske FBiH

·         juni – održan NATO samit u Istanbulu, na kojem su šefovi zemalja i vlada članica Sjevernoatlantskog saveza apelirali na BiH da ostvari “stalan napredak prema uspostavi jedinstvenih vojnih snaga”

·         juli – imenovano 13 generala OS BiH

·         novembar – formirana Počasna jedinica OS BiH

2005. godina

·         februar – donesena Odluka Predsjedništva BiH u kojoj se izražava opredjeljenje BiH za članstvo u NATO

·         mart – donesen Zakon o učešću pripadnika OS BiH, policijskih službenika, državnih službenika i drugih zaposlenika u akcijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu

·          maj – Predsjedništvo BiH donijelo odluku o slanju vojnika OS BiH u misiju podrške miru u Iraku

·          juni – u misiju podrške miru u Iraku upućena i rotacija Jedinice OS BiH za uništavanje NUS-a

·         decembar – donesen drugi Zakon o odbrani BiH

·         donesen Zakon o službi u OS BiH

2006. godina

·         januar – ukinuta entitetska ministarstva odbrane i vojske:

o   zaposlenici iz MO FBiH i MO RS postaju zaposlenici MO BiH

o   ukinuto obavezno služenje vojnog roka

o   počinje se primjenjivati novi jedinstveni budžet za odbranu na nivou države

·         juli – donesena Odluka Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH

– ukupno 16 000 pripadnika, i to:

a) 10 000 profesionalnih vojnih lica

b) 1 000 civila

c)5 000 pripadnika rezervnog sastava

– zastupljenost naroda u OS BiH:

a) Bošnjaci 45,9%

b) Srbi 33,6%

c) Hrvati 19,8%

d) Ostali 0,7%

·         decembar – Prva godišnjica OS BiH

·         decembar – prijem BiH u NATO Program Partnerstvo za mir

2006 – 2007. godina

·         oktobar 2006 – oktobar 2007 – Tranzicija personala u MO i OS BiH

– 01.01.2006.godine – 12 668 zaposlenih

– 19.11.2007. godine – 9 392 zaposlenih

2007. godina

·         februar – imenovan drugi ministar odbrane u Bosni I Hercegovini, Selmo Cikotić, i njegovi zamjenici Igor Crnadak, zamjenik za politiku i planove i Marina Pendeš, zamjenica za upravljanje resursima

·         mart – BiH potpisala Sporazum o razmjeni sigurnosnih informacija sa NATO-om

·         maj –   formiranje Komande podrške- formiranje Komande za upravljanje personalom

·         juni – formiranje 4., 5. i 6. Pješadijske brigade

·         septembar – formiranje Brigade Zračnih snaga i Protivzračne odbrane, formiranje Brigade taktičke podrške,  formiranje Komande za obuku i doktrinu

·         septembar – uspostavljen NATO Koordinacijski tim Vijeća ministara BiH

·         oktobar – formiranje Komande logistike, prijem BiH u punopravno članstvo Organizacije ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM),  sve komande i jedinice OS BiH formirane i stacionirane na lokacijama definiranim Predsjedničkom Odlukom o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH iz jula 2006. god.

 2008. godina

·         januar – Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH (na osnovu Odluke izvršeno je zahtijevano predislociranje komandi i jedinica, a u skladu sa Planom predislociranja i razmještaja komandi i jedinica)

·         februar – počela realizacija projekta obuke pripadnika OS BiH iz sastava svih brigada

·         mart – u Kasarni “3. maj” u Doboju potpisan Sporazum o konačnom raspolaganju pokretnom vojnom imovinom

·         april – NATO samit u Bukureštu, poziv BiH u “intenzivirani” dijalog

·         april – objavljen prvi Javni oglas za prijem vojnika u OS BiH

·         juli – primopredaja dužnosti načelnika ZŠ OS BiH

·         juli – donesena Odluka Predsjedništva BiH o strukturi Generalskog kora u OS BiH

·         avgust – u Irak po prvi put upućena i rotacija Pješadijske jedinice OS BiH

·         septembar – BiH pozvana u članstvo Američko-jadranske povelje

2009. godina

Jun – Predsjedništvo BiH donosi odluku da aplicira za MAP.

·         Septembar – Oružane snage BiH U operaciju ISAF uputile prvu smjenu od osam stožernih časnika u sastav stožera Regionalnog zapovjedništva (RK) Sjever u Mazar-i-Šerifu.

  • Oktobar – Decembar – “Bosanskohercegovačka delegacija, predvođena tadašnjim predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem, 2. oktobra 2009. godine zvanično je uručila aplikaciju za ulazak BiH u MAP.

Bosna i Hercegovina je očekivala da će biti pozvana u MAP u decembru 2009. godine, za vrijeme sastanka Sjevernoatlantskog vijeća NATO-a na ministarskom nivou, ali se to, ipak, nije desilo, prvenstveno zbog zastoja u reformskim procesima u BiH. Međutim, u zvaničnoj izjavi generalnog sekretara NATO-a nakon ovog sastanka kaže se da nije pitanje da li će BiH ući u MAP i NATO, nego je pitanje kada će se to desiti. On je  pozvao političke lidere u BiH da nastave sa reformskim procesima, jer će od pozitivnih rezultata zavisiti i datum kada će BiH ući u MAP.[4]

 

Članom 2. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine (Zakon o odbrani BiH,Službeni glasnik BiH,br. 88/05; 2005:2), Oružane snage su definisane kao:

 (1) Oružane snage su profesionalna, jedna vojna sila koju organizira i kontrolira Bosna i Hercegovina. Oružane snage imaju aktivnu i rezervnu komponentu. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, čine pripadnici iz reda sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih, u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.

(2) Oružane snage sastoje se iz rodova organiziranih po sistemu pukova. Postoje tri pješadijska puka koji su organizacije odgovorne za vojno naslijeđe i identitet jedinica i naroda iz kojih potiču. Oni nemaju operativna ni administrativna ovlaštenja.

(3) Brigada je osnovna formacija Oružanih snaga. Komande brigada sastoje se od pripadnika više pukova. Brigade se sastoje od bataljona iz više od jednog pješadijskog puka.

 

–          Zadaci Oružanih snaga BiH su[5]:

 a) učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma,

b) pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada,

c) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,

d) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini,

e) ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

 –          Misija OS BiH:

– osiguranje suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta BiH,

– unapređenje ciljeva vanjske politike BiH,

– ispunjenje međunarodnih obaveza BiH,

– zaštita državljana BiH.

 

 

STRUKTURA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

 

KOMANDOVANJE I KONTROLA OS BIH su uređene članom 8. Zakona o odbrani BiH:

(1) Bosna i Hercegovina vrši komandovanje i kontrolu nad Oružanim snagama.

(2) Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) do ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zatim preko načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga , komandanata Operativne komande Oružanih snaga i Komande za podršku Oružanih snaga do komandanata podređenih komandi i jedinica.

 

 

–             Predsjedništvo BiH – ima vrhovnu komandu i kontrolu nad OS BiH

–             Parlament BiH – ima demokratsku i parlamentarnu kontrolu nad OS BiH

–             Ministarstvo odbrane BiH – upravna organizacija zadužena za cjelokupnu strategiju i politiku odbrane

–             Zajednički štab OS BiH – zadužen da pretoči politiku MO u detaljne planove – odgovoran za planiranje, organiziranje i provođenje direktiva i naredbi ministra odbrane

–             Operativna komanda OS BiH – ima komandu nad svim brigadama i mobilnim jedinicama – ima primarnu odgovornost za realizaciju planova koji se odnose na operacije i kolektivnu terensku obuku

–             Komanda za podršku OS BiH – upravlja personalom, logistikom i obukom

 

LJUDSTVO OS BIH:

 

Profesionalna vojna lica:

_ generali

_ oficiri

_ podoficiri

_ vojnici

 

Pripadnici rezervnog sastava:

_ rezervni generali

_ rezervni oficiri

_ rezervni podoficiri

_ rezervni vojnici

 

Vidovi OS BiH:

_ Kopnena vojska

_ Zrakoplovstvo i protivzračna odbrana

 

Rodovi OS BiH:

_ Pješadija

_ Artiljerija

_ Artiljerijsko-raketne jedinice protivzračne odbrane

_ Oklopno-mehanizirane jedinice

_ Avijacija

_ Inžinjerija

_ Veza

_ Atomsko biološko hemijska odbrana

_ Elektronsko izviđanje i protivelektronska odbrana

_ Zračno osmatranje i javljanje

_ Vojnoobavještajni

 

LOKACIJE I USTANOVE JEDINICA OS BiH:

 

ZAJEDNIČKI ŠTAB OS BiH – Sarajevo

Operativna komanda OS BiH – Sarajevo

–  Pješadijska brigada (4.pbr) – Čapljina

–     Pješadijska brigada (5.pbr) – Tuzla

Pješadijska brigada (6.pbr) – Banja Luka

Pješadijski bataljoni – Banja Luka, Bihać, Bijeljina,

Bileća, Čapljina, Kiseljak, Livno, Orašje, Prijedor, Tuzla,

Ustikolina, Zenica

– Artiljerijski bataljoni – Doboj, Mostar, Žepče

Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane – Banja

Luka

Bataljon protivzračne odbrane – Sarajevo

– Bataljon zračnog osmatranja i javljanja – Banja Luka

– Bataljon za zrakoplovnu podršku – Banja Luka,

Sarajevo

–  Brigada taktičke podrške – Sarajevo

– Bataljon veze – Pale

– Inžinjerijski bataljon – Derventa

– Vojno obavještajni bataljon – Sarajevo

– Deminerski bataljon – Travnik

– Bataljon vojne policije – Sarajevo

– Oklopni bataljon – Tuzla

 

Komanda za podršku OS BiH – Banja Luka

  _ Komanda za upravljanje personalom – Banja Luka

  _ Komanda za obuku i doktrinu – Travnik

  _ Komanda logistike – Doboj

– Bataljoni logističke podrške – Banja Luka, Čapljina,

Tuzla, Sarajevo.

 

Personalna popuna Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH

 

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, regulirano je da OS BiH imaju ukupno 16 000 pripadnika, i to:

 

PVL____________________________10.000 ( oficiri,podoficiri i vojnici )

CL_____________________________1.000

pripadnici rezervnog sastava_________5.000

 Istom odlukom je definirana i nacionalna zastupljenost:

– Bošnjaka 45,90% ili 4826 lica

– Srba 33,60% ili 3533 lica

– Hrvata 19,80% ili 2084 lica i

– ostale nacionalnosti 0,70% ili 74 lica

 

U skladu sa Zakonom o državnoj službi, Zakonom o odbrani BiH, Zakonom o radu u institucijama BiH, te Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu odbrane BiH, trenutno stanje popune MO BiH je 236 državnih službenika i zaposlenika i 60 profesionalnih vojnih lica. U toku je prijem određenog broja pripravnika i državnih službenika. U skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH popunjenje su oko 95 %.

 

 
SLUŽBENE I SVEČANE ODORE PRIPADNIKA OS BIH

 
 
 


 
 

[2] Bilten MO BiH i OSBiH od 15.11.2008. godine, MO BiH (2008), Svjetlost štampa, Sarajevo

[3] Za više informacija pogledati:   http://www.mfa.ba/vanjska_politika_bih/osnovni_pravci_vanjske_politike_bih/?id=2

[4] Atlantska inicijativa BiH (2010.) Brošura – „Bosna i Hercegovina i NATO“

[5] Zakon o odbrani BiH,Službeni glasnik BiH,br. 88/05; 2005:4