Sekretarijat OSCE-a danas je pokrenuo novi online servis koji sadrži korisne informacije od značaja za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama. Internet stranica www.stopvawnow.org/, dostupna na šest jezika, nudi praktične alate za lidere institucija, policijske agencije, nevladine organizacije i građanstvo Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i Moldavije i Ukrajine.

Internet stranica organizirana je na jednostavan način, što korisnicima u svakoj od navedenih država omogućava da brzo pronađu informacije za kojima tragaju, te bez teškoća dođu do podataka, smjernica i važnih brojeva telefona.

U dijelu pod naslovom: „Trebam pomoć“, žene koje su doživjele nasilje mogu pronaći informacije, saznati kome se obratiti ukoliko im je potrebna podrška, te doći do brojeva telefona lokalnih nevladinih organizacija i linija za pomoć žrtvama nasilja.

U dijelu pod naslovom: „Želim pomoći“, OSCE je istakao brojne korake koje zainteresirani građani mogu poduzeti u cilju smanjivanja tenzija u kritičnim situacijama, pružanja podrške ženama i podizanja svijesti o ovim problemima.

Dio pod naslovom: „Želim informacije“ sadrži pojedinosti o rezultatima i preporukama proisteklima iz Istraživanja OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena, objavljenom ove godine. Zahvaljujući navedenom istraživanju, utvrđeno je da je 70% žena iz Jugoistočne i Istočne Evrope doživjelo neki od oblika nasilja, uključujući seksualno, fizičko i psihološko nasilje, te proganjanje i seksualno uznemiravanje. Unatoč tome, prijavljivanje ovih oblika nasilja i dalje je rijetka pojava. Samo 15% žena prijavile su policiji najteže incidente nasilja pretrpljenog od aktuelnog partnera.

„Ovaj online servis zasnovan je na ishodima Istraživanja OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena, koje je pokazalo da je ono što žene koje su doživjele nasilje najviše žele – moralna podrška i neko sa kime bi mogle razgovarati“, izjavila je Serani Siegel, voditeljica projekta realizacije istraživanja. „Istraživanje je također ukazalo na važnost razgovora o ovim pitanjima i pružanja mogućnosti ženama da prijave nasilne incidente. Ovaj online servis će u tome pomoći i omogućiti ženama da pronađu brojne mogućnosti za prijavljivanje nasilja i podršku.“

Ovaj online servis je također dizajniran da služi predstavnicima vlasti, agencijama za sprovedbu zakona, NVO-ima, akademskoj zajednici i medijima da bi stekli bolje razumijevanje o razmjerima ovog problema i da im bude vodič pri implementaciji politika i praksi. Pružanjem informacija o ovim pitanjima, servis će se boriti protiv stavova kojima se okrivljuje žrtva, a koji tako doprinose da žrtve šute.

Ovaj servis također služi kao izvor informacija za lidere institucija vlasti, policijske agencije, nevladine organizacije, akademsku zajednicu i medije i može im pomoći da bolje razumiju razmjere problema, te pristupe izradi politika rada i procedura za postupanje na pravedan način, bez pripisivanja krivice žrtvi, koje doprinosi utišavanju glasova preživjelih žrtava nasilja.

Pokretanje ovog online servisa podudara se sa završetkom OSCE-ove kampanje „Prekinimo šutnju“ 10. decembra, realizirane tokom međunarodne kampanje pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Kampanja „Prekinimo šutnju“ imala je za cilj mijenjanje mentaliteta i rasprostranjenih stavova koji doprinose rodnoj neravnopravnosti i time dovode do nasilja nad ženama.

U okviru kampanje policijskim stanicama na lokacijama obuhvaćenim istraživanjem podijeljeni su plakati kojima se ističe činjenica da policajci i ostali službenici prisutni u policijskim stanicama mogu imati važnu ulogu u pružanju podrške preživjelim žrtvama nasilja.

Korisnici društvenih medija i ‘influenseri’ širom regije podržali su kampanju i dijelili informacije o nasilju nad ženama i istraživanju OSCE-a. Kampanjom se angažovao veliki broj ljudi u regiji putem kanala OSCE-ovih društvenih mreža, sa 39.000 pregleda na Facebooku, 57.000 dojmova na Twitteru i 16.000 lajkova na Instagramu. Za potrebe kampanje izrađen je poseban filter za korisnike, koji je u 16 dana kampanje rezultirao sa 83.000 dojmova. , a koju je vidjelo 50.000 osoba. Kampanja ja u velikom broju bila podržana od strane medija i ‘infuensera’, koja je kombinovanjo došla do preko 20 miliona osoba.

Izvor: Avaz.ba (16. decembar 2019.)