Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) predstavila je u Sarajevu publikaciju o referalnim mehanizmima za prevenciju i suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu.  

U publikaciji „Shvatanje uloge referalnih mehanizama u prevenciji i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu – Prevazilaženje izazova i zaštita ljudskih prava: Vodič za jugoistočnu Evropu“ je objašnjen koncept ovog referalnog mehanizma i date su praktične smjernice o nekim od osnovnih elemenata koji bi trebali uvijek biti uključeni u takav mehanizam.

Posebna pažnja je posvećena ključnim pitanjima koje kreatori politika djelovanja i praktičari trebaju imati na umu prilikom razvijanja i stavljanja u funkciju takvih mehanizama, kao i faktorima specifičnim za jugoistočnu Evropu koji mogu uticati na napore usmjerene ka izradi referalnih mehanizama za sve oblike nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

„Ova publikacija predstavlja vrijedan alat za nadležne kreatore politika i službenike koji rade na ovim pitanjima, koji im može biti od pomoći pri donošenju odluke o uspostavi referalnih mehanizama za prevenciju i suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu, a u svrhu boljeg razumijevanja djelovanja takvih mehanizama u praksi“, rekao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton. „Ona će doprinijeti da se osigura da se intervencije na lokalnom nivou provode uz poštivanje ljudskih prava, vodeći istovremeno računa o tome da te intervencije ne dovedu do neželjenih posljedica u lokalnim zajednicama.“

Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine kazao je da će se kroz razvijanje referalnog mehanizma uspjeti unaprijediti prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma, a istovremeno pojačati zaštita ljudskih prava i sloboda. „Mi moramo razviti svoje kapacitete kako bismo mogli prepoznati svaku rizičnu situaciju i svako rizično ponašanje te da bismo mogli na odgovarajući način reagovati kroz vankrivične strukture.“

Ovu publikaciju je izradio OSCE-ov Odjel za transnacionalne prijetnje kao odgovor na potrebu za izradom djelotvornih, održivih i odgovornih politika djelovanja i programa usmjerenih ka prevenciji i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu. Takve politike djelovanja i programi treba da omoguće multidisciplinarni pristup u identifikaciji i intervenciji prema osobama izloženim riziku učestvovanja u nasilnim aktivnostima.

Kopija OSCE Publikacije u .pdf formatu je dostupna na LINK-u

Izvor: OSCE WebSite – Link