Istraživanje sigurnosnih potreba i problema roma u BiH je konstruisano, započeto i vođeno od strane Ai, a provedeno u saradnji sa romskim informativnim centrom Kali Sara. Istraživanje je provedeno između marta i augusta 2013. godine. Ovo je bilo prvo istraživanje ovog tipa, bazirano na kvalitativnoj metodologiji korištenja polu-struktuiranih intervjua i proširenom terenskom istraživanju. Metodologiju, pitanja za intervjue i lokacije istraživanja zajednički su odredili predstavnici obje organizacije (Atlantska inicijativa i Kali Sara). Polu-struktuirani intervjui sa Romima (broj intervjua=35) obavljani su u Živinicama, Čapljini, Biljeljini, Modriči, i Kaknju. Na istim lokacijama obavljeni su i intervjui sa predstavnicima policije (broj intervjua=10).

Ovo istraživanje je na veoma gorak način otkrilo nezavidnu situaciju u kojoj žive Romi, uz nezaposlenost, nedostatak zdravstvene njege i loše uslove stanovanja koji sačinjavaju mračnu svakodnevnicu ovog naroda. Pored toga, istraživanje je pokazalo i nivo institucionalne i svakodnevne diskriminacije kojoj su Romi svakodnevno izloženi, uključujući i verbalne i fizičke napade. Policija konstantno procesuira rasistički motivisan kriminal, poput fizičkih napada i palikućstva do kojih često dolazi u romskim naseljima, ali se počinioci ipak ne kažnjavaju.

Naša analiza pokazuje da Romi nemaju povjerenja u policiju i da oni u policiji vide opasnost a ne predstavnike zakona. Sa druge strane predstavnici policije koji su učestvovali u ovom istraživanju (N=10) tvrde da policija ima profesionalan odnos prema Romima. Po njihovim iskazima, teška diskriminacija, loši uslovi i sigurnosni problemi Roma pretežno su prouzrokovani samim načinom života Roma koji je kako oni tvrde drugačiji od uobičajenog načina života u BiH. Pored toga, policija ne smatra da je sigurnost Roma problematična, niti da je to  tematika kojoj se treba pokloniti posebna pažnja.

Izvještaj o istraživanju sadrži prijedloge za organizacije koje rade na problematici romskog stanovništva, međunarodne organizacije, sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i za policiju. Prijedlozi se odnose na način efikasnog rješavanja problematike sigurnosti Roma u BiH. Ovaj izvještaj će se prevesti na engleski i romski jezik i objaviti u oktobru.