A

Administrativna lokacija – Vrsta vojne lokacije koja je dio infrastrukturne lokacije na kojoj nema oružja, municije, ni naoružanih stražara. Ovakvu lokaciju mogu koristiti vojne jedinice, ali se na njoj ne smiju nalaziti ni oružje ni municija. Ove lokacije podliježu inspekciji MO BiH.   

Aerodrom – Područje za smještaj (uključujući i sve zgrade, objekte i opremu), slijetanje i polijetanje aviona. Vidi vojni aerodrom.

Aktivirati – Službenom naredbom staviti u funkciju neku jedinicu, mjesto, kamp, stanicu, bazu ili obalsku aktivnost, koja je prethodno organizirana i određena imenom ili brojem, ili oboje, tako da može funkcionirati u skladu s zadacima koji su joj dodijeljeni.

Aktivnosti koje nisu povezane sa operacijama – Svaka aktivnost koju provode pripadnici OSBiH, a čija svrha nije direktno povezana sa njihovim uobičajenim operativnim zadacima, i koja predstavlja minimalnu prijetnju miru. Ovo je širok pojam koji obuhvata vojne svečanosti, sprovode, parade i sl.

Aktivnosti unutar kasarne – Svaka aktivnost koja se izvodi u krugu borbene lokacije kojoj je pristup ograničen i koja je ograđena i pod stražom.

Automatski pištolj – Vidi oružje s dugom cijevi.

B

Borbeni helikopter – Letjelica sa rotacionim krilima, naoružana i opremljena za gađanje ciljeva, ili opremljena za obavljanje drugih vojnih funkcija. Pojam borbeni helikopter obuhvata jurišne helikoptere i helikoptere za borbenu podršku, ali ne i nenaoružane transportne helikoptere.

Borbena letjelica –  Letjelica sa fiksnim krilima ili sa krilima promjenjive geometrije koja je naoružana i opremljena za gađanje ciljeva navođenim ili nenavođenim raketama, bombama, artiljerijskim oruđima, topovima ili drugim razornim oruđem, kao i svaki model ili verzija ovakve letjelice koja obavlja druge vojne funkcije, kao što su izviđanje ili elektronsko ratovanje. Pojam borbena letjelica ne obuhvata letjelice za obuku.

Borbena lokacija – Vojna lokacija na kojoj je moguće stacionirati snage sa njihovim naoružanjem i opremom, a na koju se snage smještaju zbog manevarske obuke i/ili neborbenih operacija podrške. Uključuje, ali nije ograničena na kasarne, lokacije veze, vojne aerodrome, stanice vojne policije, lokacije za uništavanje, kantonmane (garnizone), lokacije za elektronsko ratovanje i druge vojne lokacije koje imaju sličnu namjenu. Na ovim lokacijama obično se nalaze objekti za garažiranje vozila ili skladištenje oružja, ljudstvo iz borbenih jedinica (pješadija, oklopne, specijalne snage), jedinica za neposrednu borbenu podršku (protivzračna odbrana, artiljerija, inžinjerija) i pozadinskih jedinica i ustanova za posluživanje borbenih jedinica u borbenom poretku, bez kojih borbene jedinice SNAGA ne bi mogle voditi održive borbene operacije združenih rodova vojske. Obuka na borbenoj lokaciji ograničena je na inidividualnu obuku, i obuku na nivou odjeljenja i desetine. Svi sistemi oružja locirani na borbenoj lokaciji moraju se čuvati u odvojenom objektu, zasebno od spavaonica i administrativnih funkcija. Na borbenoj lokaciji može se čuvati samo municija za pješadijsko naoružanje iz prostora pod ključem za skladištenje municije. Ove lokacije podliježu inspekciji i MO BiH.   

Borbeno oklopno vozilo – Samohodno vozilo sa oklopom koje se može kretati po svakom terenu. U borbena oklopna vozila spadaju oklopni transporteri, pješadijska borbena oklopna vozila i borbena vozila sa teškim naoružanjem.

Borbeni tenk – Samohodno oklopno borbeno vozilo velike vatrene moći, prevashodno iz glavnog topa koji ima veliku brzinu ispaljivanja direktne vatre protiv oklopnih i drugih ciljeva, veliku sposobnost kretanja po svakoj vrsti terena, visok stepen samozaštite, koje nije prvenstveno namijenjeno niti opremljeno za prevoz borbenih trupa. Ovakva oklopna vozila predstavljaju glavni sistem naoružanja za formacije oklopnih tenkova i druge oklopne formacije. Borbeni tenkovi su oklopna borbena vozila sa gusjenicama koja bez tereta teže najmanje 16,5 metričkih tona, naoružana obrtnim topom koji se može okretati 360°, kalibra najmanje 75 milimetara. Osim toga, svako oklopno vozilo sa točkovima koje se koristi, a ispunjava sve gore navedene kriterije, također se smatra borbenim tenkom.

Borbeno vozilo – Svako vozilo koje je ili oklopno, ili trajno opremljeno teškim naoružanjem. Ova kategorija obuhvata vozila opremljena za elektronsko ratovanje.

Borbeno vozilo sa teškim naoružanjem – Svako oklopno borbeno vozilo čiji je integralni ili organski dio top za direktnu vatru kalibra najmanje 75 mm i koje je teško najmanje 6 metričkih tona bez tereta, a ne spada u kategoriju oklopnog transportera, pješadijskog borbenog oklopnog vozila ili borbenog tenka.

C

Civil – Svaka osoba koja nema status vojnog lica.

Civilno oružje – Ovaj termin odnosi se na oružje koje nije vojno i nije namijenjeno za automatsku paljbu, uključujući dugocijevno oružje, sačmarice i pištolje sa magacinom kapaciteta do 10 metaka. Snajperi ne spadaju u definiciju civilnog oružja. NAPOMENA: Za posjedovanje civilnog oružja neophodno je posjedovati dozvolu izdatu u skladu sa važećim zakonom.

Civilna straža – Civilno osoblje koje obavlja dužnosti stražara i radnika obezbjeđenja, sa oružjem ili bez njega, a nema status radnika u javnoj službi.

Č,Ć – Nema definicija

D

DARE/ICP (pristup entitetskim bazama podataka i njihovo korištenje/informacijsko-komunikacijska platforma) – DARE je sistem kontrole i evidentiranja naoružanja (baza podataka kao softverska aplikacija na samostalnom računaru) namijenjen olakšavanju i standardizaciji inspekcije, monitoringa i izvještavanja o entitetskim zalihama (oružja, opreme i municije), kao i ljudstvu. Omogućava transparentnost i direktnu kontrolu evidencije OSBiH, a automatizacija olakšava podnošenje izvještaja. Entiteti moraju korisiti DARE/ICP softversku aplikaciju za vođenje evidencije o zalihama oružja.

Demilitarizirana oblast – Oblast koju je zvanično određena kao takva i na kojoj nisu smještene vojne snage i objekti. Kretanje i nošenje uniforme i oružja u ovoj oblasti  nije dopušteno.

Državni objekat – Svaki objekat u javnom vlasništvu u kojem se obavljaju neke zvanične djelatnosti vlade (državne zgrade, vojne lokacije, tvornice namjenske proizvodnje, objekti od posebnog interesa za državu/osjetljive lokacije).

Dugocijevno oružje – Ovaj pojam se koristi da bi se napravila razlika između ličnog naoružanja i drugog vojnog naoružanja. Oružje sa dugom cijevi su puške, sačmarice, i poluautomatske puške. Automatski pištolji s bilo kojom dužinom cijevi također spadaju u ovu definiciju. Dugocijevno oružje može imati jediničnu, automatsku ili poluautomatsku paljbu. Oruđa koja zahtijevaju poslužioce ne spadaju u ovu kategoriju. Oružja s dugom cijevi uključuju vojno oružje, civilno oružje i policijsko oružje koje je također definirano u ovom Poglavlju.

Đ, DŽ – Nema definicija

E

Eksplozivi – Svako eksplozivno sredstvo koje uključuje brizantne eksplozive, kao što su TNT, DNT i RDX, sporogoreće impulzivne eksplozive, raketne motore i pojačivače, detonatore, upaljače, inicijalne kapsle i pripaljivače, inicijalna sredstva, uključujući i barut, upaljače za granate i sve druge tipove projektila, mina i bombi.

Elektro-eksplozivno sredstvo – Elektro-eksplozivno sredstvo je jednokratni eksploziv ili pirotehnička naprava koja se koristi kao inicijalni element vatrenog lanca koji se aktivira pomoću električne energije.

Elektromagnetni spektar – Pod elektromagnetnim spektrom podrazumijeva se cjelokupna distribucija elektromagnetnih talasa, u skladu sa frekvencijama i dužinom talasa. Elektromagentni spekatar uključuje radio talase, mikro talase, toplotno zračenje, vidljivo svjetlo, ultravioletno zračenje, rendgenske zrake, elektromagnetne kosmičke zrake i gama zrake.   

Entiteti – Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska.

F, G – Nema definicija

H

Helikopter za borbenu podršku – Borbeni helikopter koji ne ispunjava kriterije za jurišne helikoptere i koji može biti opremljen raznim oružjem za samoodbranu i neutraliziranje, kao što su topovi, mitraljezi i nenavođene rakete, bombe ili kasetne bombe, ili za obavljanje drugih vojnih funkcija.

I

Individualna obuka – Obuka koja ima za cilj usavršavanje vojnika kao pojedinca i njegovih individualnih sposobnosti. Premda ova obuka može uključivati grupe vojnika, naglasak je na pojedincu.

Infrastrukturna lokacija/objekti – Vojna lokacija koja ispunjava funkciju vojne podrške i ne nalazi se u okviru vojne lokacije za skladištenje ili borbene lokacije. Primjeri ovih lokaciju su npr. logističke lokacije, administrativne lokacije, komande, poligoni, lokacije za obuku, lokacije za uništavanje i domovi vojske. Nikakvo oružje ili municija neće se stalno čuvati na nekoj infrastrukturnoj lokaciji. Privremena dozvola za skladištenje oružja (npr. objekat za remont, itd.) izdaje se u skladu sa odgovarajućim postupkom i kriterijima navedenim u ovim Uputstvima Stranama.

Inspekcijski timovi Ministarstva odbrane BiH – Ovi timovi su spremni za vršenje inspekcija vojnih lokacija OSBiH i nadgledanje obuke i kretanja. Ove timove uspostavlja MO BiH, a čine ga pripadnici MO BiH i OSBiH (po potrebi) koji imaju ovlaštenje ministra odbrane BiH za vršenje inspekcija vojnih lokacija i nadgledanje obuke i kretanja OSBiH.

Inspekcijski timovi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – To su timovi koje uspostavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za inspekcije tvornica namjenske proizvodnje.

J

Jurišni helikopter – Borbeni helikopter opremljen za korištenje protivoklopnog navođenog naoružanja zrak-zemlja ili zrak-zrak i opremljen integriranim sistemom za kontrolu vatre i nišanjenja za ova oružja. Termin jurišni helikopter obuhvata specijalizirane jurišne helikoptere i višenamjenske jurišne helikoptere.

K

Kantonman (ili “garnizon”) – Kantonman (poznat i kao garnizon) je grupa borbenih lokacija i drugih objekata definiranih geografskom lokacijom, namijenjenih podršci vojnih aktivnosti.

Kasarna – Vojna lokacija, dio borbene lokacije na kojoj se nalazi značajan broj ljudstva i/ili značajna količina oružja. Na ovim lokacijama se mogu nalaziti i objekti za garažiranje vozila i skladištenje oružja, ljudstvo iz borbenih jedinica (pješadija, oklopne jedinice, specijalne snage), jedinica borbene podrške (protivzračna odbrana, artiljerija, inžinjerija) i službi borbene podrške (u sastavu ili kao direktna podrška borbenim jedinicama i jedinicama borbene podrške) prema borbenom poretku, a bez kojih borbene jedinice vojski SNAGA ne mogu voditi održive operacije združenih rodova vojske.

Kolektivna obuka – Svaka obuka formacija (npr. vod, četa ili bataljon) čiji je cilj razvoj kolektivnog dejstva.

Kolektivno oruđe – Naoružanje za koje su potrebni poslužioci, koje je teže od pješadijskog, a lakše od teškog naoružanja (minobacač kalibra 60 mm, teški mitraljezi, laki i srednji mitraljezi sa tronošcem, nenavođena laka protivoklopna oruđa). Kolektivno oruđe obično opslužuje posada od dva ili više vojnika.  

Komandant NATO Štaba u Sarajevu – Komandant NATO Štaba u Sarajevu, u skladu sa njegovom definicijom datom pod “NATO Štab u Sarajevu”.

Komandna lokacija – Vojna lokacija, dio infrastrukturne lokacije na kojoj se nalazi komanda formirane jedinice ili formacije. Međutim, ako se komandna lokacija nalazi u okviru borbene lokacije, i komandna lokacija će se smatrati borbenom lokacijom. Jedino oružje koje je dozvoljeno na komandnoj lokaciji je stražarsko oružje (malokalibarsko oružje).

 

L

Laserska sredstva – Sredstva koja stimuliranom emisijom zračenja proizvode uzak zrak snažne koncentrirane svjetlosti. Vojna upotreba laserskih sredstava obuhvata direktnu paljbu, nišanjenje, domet, odeđivanje ciljeva, pasivnu simulaciju i slično.

Logistička lokacija – Vojna lokacija, dio infrastrukturne lokacije na kojoj se nalazi vojna jedinica koja pruža logističku podršku, ali nije dio borbene lokacije. Obuhvata, ali nije ograničena na:

a.    Radionice ili objekte za tehničko održavanje i remont opreme koja ne uključuje oružje

b.    Objekte za skladištenje općih vojnih sredstava, npr. inžinjerijsko skladište i skladišta pogonskog goriva.

Lokacija civilne policije – Državni objekt i/ili prostorije koje civilna policija trajno koristi za obavljanje svojih dužnosti. To je javna zgrada koja mora biti propisno označena kako bi je stanovnici mogli raspoznati.

Lokacija specijalizirane policije – Osjetljiva lokacija u državnom vlasništvu koju specijalizirana policija stalno koristi u okviru obavljanja svojih službenih zadataka. To je javna zgrada i mora biti propisno obilježena kako bi je stanovništvo moglo lako prepoznati.

Lokacija za skladištenje municije – Vojna lokacija na kojoj se čuvaju municija i/ili samostalni oružani sistemi. Jedino oružje dozvoljeno na lokacijama za skladištenje municije je lično naoružanje za stražare. Može biti riječ o jednom objektu/zgradi, grupi objekata/zgrada ili otvorenom prostoru namijenjenom skladištenju municije. Ove se lokacije dalje dijele na Lokacije za skladištenje municije za rezervu i mobilizaciju i Lokacije za skladištenje municije za operacije i obuku. Svaka lokacija mora imati dozvolu.

•    Lokacije za skladištenje municije za rezervu i mobilizaciju – Ovo su lokacije na kojima se nalaze sva municija i samostalno oružje koji nisu uskladišteni na lokacijama za skladištenje municije za operacije i obuku. Svaka ovakva lokacija će imati važeću dozvolu za lokaciju na kojoj su navedene maksimalne količine za lokaciju.

•    Lokacije za skladištenje municije za operacije i obuku – Lokacija za skladištenje municije s ograničenim kapacitetom i svrhom na kojoj se nalaze zalihe manevarske (školske) municije dovoljne za 90 dana korištenja na borbenim lokacijama pridruženim lokacijama za skladištenje municije. Municija uskladištena na ovim lokacijama koristi se samo u okviru odobrene obuke. Na kraju svakog mjesečnog perioda obuke, napravit će se inventura i sva municija koja u sljedećih 90 dana nije potrebna kao podrška obuci vratit će se sa lokacije za skladištenje municije za rezervu i mobilizaciju. Municija koja se nalazi na prostorima pod ključem će se sa lokacija za skladištenje municije za operacije i obuku dodjeljivati na borbene lokacije. Svaka lokacija za skladištenje municije za operacije i obuku će imati važeću dozvolu za lokaciju na kojoj su navedene maksimalne količine za ovu lokaciju. Ove lokacije podliježu inspekciji MO BiH.

Lokalna policija – Policijske snage u općinama/kantonima.

Lokalni poligon/područje za obuku – Vojna lokacija, dio infrastrukturne lokacije je  poligon ili područje za obuku  koje je ili integralni dio garnizona u kojem su smještene trupe koje se obučavaju, ili se nalazi uz njega (u krugu od 5 km).

Lokalne vlasti – Zvanične vlasti na nivou države ili na lokalnom nivou (kanton ili općina).

Lokacije za skladištenje oružja – Vojna lokacija za skladištenje na kojoj se nalaze sistemi naoružanja i oprema za naoružanje, mimo sistema naoružanja i opreme za naoružanje koji se čuvaju na borbenim lokacijama. Municija se ne može skladištiti na lokacijama za skladištenje oružja. Ove lokacije podliježu inspekcije MO BiH.  

Lično naoružanje – Termini lično naoružanje u Bosni i Hercegovini uključuju pištolje, ali ne i automatske pištolje koji imaju pune automatske karakteristike.  

Lokacija – Prijava lokacija se vrši na osnovu šestocifrenih ili osmocifrenih koordinata iz  Univerzalne poprečno-cilindrične merkatorske projekcije (UTM) ili po osnovu geografske dužine i širine izražene u stepenima, minutama i sekundama, uz obavezno korištenje World Geodetic 1984 sistema  (WGS84).

Lokacija veze – Borbena lokacija na kojoj se nalaze vojnici i stalni radio sistemi, fiksna relejna stanica, lokacija za ponovni prijenos, radio-toranj ili sličan objekat namijenjen olakšavanju vojne veze. Na lokaciji se, također, može nalaziti  stražarsko oružje i muncija koja se čuva u prostorima pod ključem za skladištenje municije. Nije dozvoljeno korištenje ni skladištenje bilo kakvog drugog oružja ili municije na lokaciji veze. Lokacije veze podliježu inspekciji  MO BiH.

Lokacija za uništavanje – Vojna ili civilna lokacija na kojoj se oprema (oružje i municija) uništava ili dezaktivira. Pristup ovim lokacijama, kad se na njima nalaze municija ili oružje, mora biti pod kontrolom. NAPOMENA: Vodit će se evidencija o ulasku/izlasku ljudstva.

Lokacija za obuku – Vojna lokacija, dio infrastrukturne lokacije je zona s odgovarajućom infrastrukturom koja se koristi za obuku vojnih formacija ili jedinica.

Lokacija izvoza – Određena lokacija koja može biti i u okviru tvornica namjenske proizvodnje na kojoj se naoružanje priprema za izvoz i sa koje se šalje na lokaciju van teritorije Strane koja izvozi.

Lokacija sa opremom za elektronsko ratovanje – Vojna lokacija, dio borbene lokacije. Svaka lokacija, fiksna ili pokretna, namijenjena ili opremljena kao mjesto za vođenje elektronskog ratovanja. Ovakva lokacija smatra se lokacijom veze.

Lokacija za transfer oružja – Određena lokacija na kojoj se skladišti naoružanje za izvoz, onesposobljavanje ili uništavanje.

Lokacija za transfer municije, mina i eksploziva – Određena lokacija na kojoj se skladište municija, mine i eksplozivna sredstva pripremljena za izvoz, onesposobljavanje ili uništavanje.

LJ – Nema definicija

M

Manevarska obuka – Taktička obuka, individualna ili kolektivna, koja ne uključuje ispaljivanje bojeve municije, mada može uključivati korištenje manevarske municije, pirotehničkih i pasivnih laserskih sredstava, a koja se odvija u cilju simulacije (npr. sistem MILES), na odobrenim područjima za obuku. Ovaj se naziv odnosi i na taktičku obuku sa svim tipovima sistema naoružanja i oklopnih vozila.

Međuentitetska linija razgraničenja – Linija razgraničenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prikazana na kartama u Apendiksu Aneksa 2 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma i naknadnim izmjenama.

Međunarodne policijske snage (IPTF) – Snage Međunarodne policije Ujedinjenih naroda uspostavljene u skladu sa Aneksom 11 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma koje je zamijenila Policijska misija Evropske unije (EUPM).  

Međunarodna zajednica – Pojam koji se koristi kao zajednički naziv za nevojne organizacije koje djeluju u Bosni i Hercegovini u cilju ostavarenja održivog mira i stabilnosti.

Mine – Mina (kombinacija minskog tijela, eksplozivnog punjenja i upaljača) je eksplozivna naprava namijenjena nanošenju štete opremi ili uništenju žive sile. Aktivira se radnjom cilja protiv koga se koristi, protokom vremena ili sredstvom kontrole. Funkcionalne mine (s upaljačem) smatraju se samostalnim oružjem. Odvojene komponente mine smatraju se eksplozivima. Sve mine i komponente skladište se na lokaciji za skladištenje municije  za rezervu i mobilizaciju. Ova sredstava zahtijevaju dodatne mjere sigurnosti kako bi se izbjegle nezakonite upotrebe istih.

Ministarstvo odbrane BiH (MO BiH) – Ministarstvo odbrane BiH, kao državna institucija, se ovdje definira u skladu sa članom 13, Zakona o odbrani BiH usvojenog 5. oktobra 2005. g. i objavljenog u Službenom glasniku br. 88/05 od 20. decembra 2005.g.. Nadležnosti ministra odbrane BiH definirane su u skladu sa članom 13 Zakona o odbrani BiH. .

Mobilizacija

a.    Čin pripreme za rat ili drugu vanrednu situaciju putem okupljanja i organiziranja državnih resursa.

b.    Proces u kome se oružane snage ili jedan njihov dio dovode u stanje pripravnosti za rat ili drugu vanrednu situaciju. Obuhvata okupljanje i organiziranje ljudstva, zaliha i materijala za aktivnu vojnu službu.

Municija – Naprava sa eksplozivnim, impulzivnim, pirotehničkim ili inicirajućim punjenjem koja sadrži nuklearni, biološki ili hemijski materijal i koja se koristi za potrebe odbrane ili napada, uključujući i uništavanje. Određeni tipovi municije mogu se koristiti za obuku, u ceremonijama ili za neoperativne potrebe.

N

NATO Štab u Sarajevu je štab koji je uspostavio NATO sa osnovnim zadatkom savjetovanja vlasti BiH u vezi reforme odbrane. Taj štab podržava i Haški tribunal, poduzima aktivnosti u borbi protiv terorizma i vrši razmjenu obavještajnih podataka. Komandant NATO Štaba ima komandnu ulogu nad svim osobljem i pripadnicima štaba, kao i preostalim snagama NATO-a u BiH na osnovu Izjave o zajedničkim potrebama.  

NATO viši vojni predstavnik je zvanična titula komandanta NATO Štaba u Sarajevu kada izvršava dužnosti u vezi NATO-a u BiH.

Neborbene aktivnosti podrške – Ove aktivnosti se definiraju kao aktivnosti pružanja neborbene podrške vojnim jedinicima. Primjeri uključuju, ali se ne ograničavaju na, administrativnu komunikaciju, finansije, sanitet i moral. Konačnu odluku o tome koje aktivnosti spadaju pod ovu definiciju donose komandanti MNOG.

Neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) – Eksplozivna ubojna sredstva koja su napunjena barutom, imaju montiran osigurač ili su na neki drugi način pripremljena za djelovanje i koja su ispaljena, ispuštena, lansirana ili tako postavljena da predstavljaju opasnost za operacije, objekte, ljudstvo ili MTS, ali koja, bilo zbog kvara, greške u izradi, ili iz nekog drugog razloga nisu eksplodirala.

Neispravna sredstva – Municija, projektili, mine, eksplozivna i pirotehnička sredstva koja su oštećena, čiji je rok trajanja istekao, ili za koje je u toku tehničke inspekcije ustanovljeno da su neispravna. Ovakva sredstva kojih ima na nekadašnjim linijama fronta, u skrovištima i skladištima su u nadležnosti tehničara za municiju ili drugog osoblja koje je osposobljeno za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava (MES).

Neispravna sredstva – Ubojna sredstva koja su oštećena, čiji je rok trajanja istekao, ili za koje je u toku tehničke inspekcije ustanovljeno da su neispravna. Ovakva sredstva kojih ima na nekadašnjim linijama fronta, u skrovištima i skladištima su u nadležnosti tehničara za municiju ili drugog osoblja koje je osposobljeno za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava (MES).

Niski poligon – Poligoni sa vertikalnom sigurnom visinom od najviše 3000 stopa (910 m) nadmorske visine klasificiraju se kao niski poligoni. Niski poligoni se smatraju područjima stalne opasnosti, te ih stoga letjelice uvijek trebaju izbjegavati.

NJ – Nema definicija

O

Objekti od posebnog interesa ili osjetljive lokacije u državnom vlasništvu – Objekti u državnom vlasništvu i/ili prostorije od posebnog interesa za entitet u čijem su  vlasništvu. Čuvaju ih pojedinci koji nisu vojna lica. Nadležna ministarstva unutarašnjih poslova i ministarstvo odbrane moraju prijaviti ove objekte.

Obuka – Svaka aktivost koja za cilj ima poboljšanje individualnih ili kolektivnih sposobnosti.

Obuka u bojevom gađanju – Taktička ili tehnička obuka je obuka koja obuhvata ispaljivanje iz oružja, ispaljivanje projektila i upotrebu eksplozivnih sredstava, uključujući i malokalibarsko oružje, topove, minobacače, bombe, protivtenkovsko oružje i sve kategorije navođenog oružja s bojevom municijom na odobrenim strelištima, poligonima za obuku i probnim poligonima. Ova kategorija može obuhvatati i kombinaciju taktičkog manevra i bojevog gađanja.

Obuka poslužilaca oružja – Tehnička obuka čiji je cilj razvoj kolektivnih vještina poslužilaca (do 15 ljudi) na kolektivnom, teškom illi protivzračnom oruđu ili bilo kom drugom borbenom sredstvu. Mada ovakva obuka može obuhvatati više grupa poslužilaca, centar pažnje je na poslužiocima kao grupi, a svaka grupa poslužilaca mora uraditi isto.

Odobrenje za transport/prevoz – Odobrenje koje se izdaje jednom ili više vozila za kretanje kontroliranom rutom u utvrđeno vrijeme i u skladu sa uputstvima o kretanju.

Oficiri sa činom generala – Osoba sa činom koji odgovara NATO-ovom činu OF-6, bez obzira na status (aktivan, neaktivan, rezervni ili drugi) u OSBiH.

Oklopno vozilo slično oklopnom transporteru i oklopno vozilo slično oklopnom pješadijskom vozilu – Oklopna vozila sa istom šasijom, izvana slična oklopnom transporteru, odnosno pješadijskom borbenom oklopnom vozilu. Ova vozila nemaju ni top ni artiljerijsko oruđe kalibra 20 milimetara ili iznad i konstruirana su i modificirana  tako da se u njima ne može prevoziti odred borbene pješadije. Uzimajući u obzir odredbe Ženevske konvencije Za poboljšanje uvjeta ranjenih i bolesnih u oružanim snagama na terenu od 12. augusta 1949. g.  kojima se vozilima hitne pomoći i oklopnim sanitetskim transporterima daje poseban status, oklopno sanitetsko vozilo se neće smatrati  borbenim oklopnim vozilom niti vozilom sličnom oklopnom transporteru.

Oklopni transporter – Borbeno oklopno vozilo namijenjeno i opremljeno za transport borbenog pješadijskog odreda (8–11 vojnika), koje je po pravilu naoružano oružjem kalibra najmanje 20 milimetara koje je njegov integralni ili organski dio.

Operacija – Vojna akcija ili provođenje strateškog, taktičkog, službenog, vježbovnog ili administrativnog vojnog zadatka; bitka shvaćena kao proces, uključujući transport, snabdjevanje, napad, odbranu i manevre koji su neophodni za postizanje ciljeva svake bitke ili kampanje.

Operativna grupa

a.    Privremena grupacija jedinica pod jedinstvenom komandom, formirana u svrhu izvođenja određene operacije ili zadatka,

b.    Polustalna grupacija jedinica pod jedinstvenom komandom, formirana u svrhu izvršavanja određenog stalnog zadatka,

c.    Element flote koju osniva komandant operativne flote ili neki viši organ u cilju izvršavanja određenog zadatka ili zadataka.

Oprema za elektronsko ratovanje – Sva sredstva čija je primarna uloga elektronsko ratovanje. NAPOMENA:  Sva oprema za elektronsko ratovanje bit će evidentirana u DARE sistemu. Uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:

a.    Analiza – mogu se koristiti sve vrste računara, kao i specijalna oprema za transkribovanje i tehničku analizu, kao što su visoko usavršeni magnetofoni/kasetofoni ili analizatori spektra.

b.    Antene – za presretanje se mogu koristiti sve vrste antena. Poseban tip potreban je samo za posebne opsege frekvencija. Antene mogu presretati različite opsege frekvencija. Radiogoniometrijske antene su posebne i koriste se samo u radiogoniometrijske svrhe.

c.    Komunikacije – Sve vrste primopredajnika mogu se koristiti za slanje završnih izvještaja nadređenoj formaciji/korisniku. Ovaj pojam obuhvata visoko usavršene kriptografske/kodirajuće sisteme koji se koriste sa navedenom opremom. Najčešće im je svrha povezivanje korisnika (linija ili radio) i raspoređenih radiogoniometrijskih uređaja (radio).

d.    Radiogoniometrijski uređaji – Obično su raspoređeni sa bežičnim vezama do mjesta presretanja. Radiogoniometrijska oprema je specijalizirana, pasivna (samo prima), a odašiljač pokazuje smjer.

e.    Prijemnici – Civilni ili vojni prijemnici sa mogućnošću skeniranja koji se mogu koristiti  za presretanje.

f.    Primopredajnici – Ista vrsta radija koji se koristi za komunikacije može se koristiti i za nadziranje ili presretanje. Namjenski prijemnici sa mogućnošću skeniranja znače da je to lokacija sa opremom za elektronsko ratovanje. Svi vojni i civilni primjenici spadaju u definiciju primopredajnika.

Oprema koja podliježe Sporazumu o ograničenju (TLE) – Ova oprema obuhvata pet kategorija definiranih u Sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi (CFE), uz male izmjene koje se tiču oruđa za protivzračnu odbranu i artiljerijskog oruđa, a to su:  borbeni tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijsko naoružanje kalibra 75 mm i iznad (uključujući minobacače kalibra 81 mm i iznad), oruđa za protivzračnu odbranu i borbene letjelice (uključujući i helikoptere, ali ne i nenaoružane transportne helikoptere ili helikoptere za obuku). Primjenjuju se specifične definicije opreme iz odgovarajućih sporazuma, osim za oruđa za protivzračnu odbranu koja su, za potrebe ovih Uputstava, definirana kao u ovom Poglavlju. U slučaju dvosmislenosti definicija, koristit će se najšira definicija ili kombinacija definicija. Konkretno, oprema koja podliježe Sporazumu o ograničenju definira se kao naoružanje ili oprema trenutno koji su uređeni ili ograničeni prema sljedećim dokumentima:

a.    Bečki sporazum o mjerama za jačanje povjerenja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, prema članu II Aneksa 1B Dejtonskog sporazuma.

b.    Sporazumu iz Firence o subregionalnoj kontroli naoružanja, prema članu IV Aneksa 1B Dejtonskog sporazuma.

c.    Svaki dogovor ili sporazum koji su entiteti međusobno sklopili ili koji je Bosna i Hercegovina sklopila sa drugim zemljama.

Oprema koja ne podliježe ograničenjima Sporazuma – Obuhvata svo oružje koje nije obuhvaćeno definicijom oružja koje prema sporazumu podliježe ograničenju, osim ličnog naoružanja.

Opći okvirni mirovni sporazum – Sporazum koji su Vlada Bosne i Hercegovine i regionalne sile parafirale u Dejtonu, Ohio, a potpisale 14. decembra 1995. godine u Parizu. Naziva se još i Dejtonski sporazum ili Dejtonski mirovni sporazum.

Oruđe za protivzračnu odbranu (PZO oruđe) – Oruđe namijenjeno za uništavanje ili smanjenje efikasnosti neprijateljskih dejstava iz zraka:

a.    Top kalibra 20 mm i iznad, namijenjen za protivavionsko dejstvo;

b.    Brzopotezni topovi, kalibra 20 mm i iznad, sa velikim uglom elevacije, namijenjeni za protivzračnu odbranu;

c.    Prenosivi protivavionski lansirni sistemi (kombinacija projektila i lansirnih mehanizama) poznati pod imenom MANPAD.

d.    Lanseri, oprema za kontrolu vatre, radari i sva druga dodatna oprema SAM sistema.

Oružje ili naoružanje – Svako sredstvo, bilo da je smrtonosno ili ne, ili njegov dio koji je napravljen ili se koristi za nanošenje tjelesnih povreda, uništenje žive sile protivnika ili za ostvarivanje prednosti nad protivnikom na neki drugi način. Ova definicija ne obuhvata noževe, mačeve i drugo hladno oružje. Pod pojmom oružje podrazumijeva se svo lično naoružanje, pištolji, puške, malokalibarsko naoružanje, sačmarice, oružje sa dugom cijevi, puškomitraljezi, kolekivno naoružanje, oruđe za protivzračnu odbranu, teško naoružanje, borbeni avioni i helikopteri, oprema za vođenje elektronskog ratovanja i LASERSKI ili drugi uređaji koji zrače energiju (MILES sistemi na spadaju pod ovu definiciju). Samostalno naoružanje se smatra municijom. Za uvoz i izvoz oružja i interne tvorničke pošiljke vidi zasebnu definiciju u Poglavlju 4.

Oružane snage – Snage organizirane i definirane u skladu sa članovima 2 do 4, Zakona o odbrani BiH, usvojenog 5. oktobra 2005.g. i objavljenog u Službenom glasniku br. 88/05 od 20. decembra 2005.g. i amandmanima na ovaj Zakon.

Osjetljivo oružje i oprema – U ovu kategoriju spadaju grupe oružja i sredstava koji mogu biti direktna prijetnja miru. Pojam obuhvata sljedeće:

a.    Oruđe za protivzračnu odbranu

b.    Teško naoružanje

c.    Svo naoružanje koje podliježe ograničenju prema Sporazumu.

Osmatračnica – Vojna lokacija, dio borbene lokacije na kojoj se mogu stalno ili povremeno nalaziti snage čije brojno stanje ne prelazi 40 ljudi.

Ovlaštene policijske snage – Civilne policijske snage koje imaju mandat odgovarajućeg entiteta i koje priznaje EUPM.

P

Pištolj – Vrsta malokalibarskog oružja koja se drži i iz kojeg se puca jednom rukom, a paljba može biti jednokratna, iz magacina ili cilindra (npr. revolveri, parabelumi, itd.).. Civilima je potrebna dozvola za posjedovanje oružja, kao i nekim službenicima ministarstva odbrane.

Pirotehnički materijali – Mješavina hemikalija koje kada se zapale proizvode egzotermičku reakciju koja dalje proizvodi svjetlost, toplotu, zvuk ili gas, a budući da im je vrijeme sagorijevanja poznato, mogu se upotrijebiti i za usporavanje vatrenog lanca. Impulzivni eksplozivi i eksplozivi ne potpadaju pod ovu definiciju.

Pješadijsko borbeno oklopno vozilo – Pješadijsko borbeno oklopno vozilo namijenjeno i opremljeno prije svega za transport borbenog pješadijskog odreda (8–11 vojnika), iz čije unutrašnjosti, zaštićeni oklopom, vojnici mogu otvarati vatru. Vozilo je naoružano topom kalibra najmanje 20 milimetara, a ponekad i protivtenkovskim bacačem raketa kao integralnim ili organskim dijelom. Pješadijsko borbeno oklopno vozilo predstavlja glavni sistem naoružanja oklopne ili mehanizirane pješadije, ili formacija i jedinica motorizirane pješadije i jedinica kopnene vojske.

Pješadijsko ili malokalibarsko naoružanje – Pištolji, dugocijevno oružje i laki ili srednji mitraljezi (kalibra ispod 20 mm).

Policijska misija Evropske unije (EUPM) – Policijske snage koje su naslijedile UN IPTF. Osnovana je odlukom Vijeća Evropske unije 11. marta 2002. godine, počela je s radom 1. januara 2003. godine. U skladu sa općim ciljevima Dejtonskog sporazuma, EUPM za cilj ima uspostavu održivih policijskih struktura za koje je nadležna Bosna i Hercegovina.

Policijsko oružje – Ovaj termin odnosi se na oružje koje koristi policija, uključujući i dugocijevno oružje, sačmarice i pištolje.

Poligon za bojevo gađanje – Vojna lokacija, dio infrastrukturne lokacije na kojoj je odobrena zona taktičke ili tehničke obuke na kojoj se vrši ispaljivanje iz oružja, ispaljivanje projektila i upotreba eksplozivnih sredstava. U zavisnosti od načina korištenja, u Bosni i Hercegovini postoje sljedeće tri vrste poligona za bojevo gađanje:

a.    Tip A – poligoni koje koristi isključivo NATO,

b.    Tip B – poligoni koje koristi i NATO i OSBiH,

c.    Tip C – poligoni koje koriste isključivo OSBiH.

Pripadnici OSBiH – Pripadnici oružanih snaga sa stalnim ili privremenim statusom.

Pripadnici rezerve OSBiH –  Vojnici koji trenutno nisu na aktivnoj dužnosti, ali mogu biti mobilizirani. Na njih se odnose iste restrikcije kao i na profesionalnu vojsku u skladu sa ovim Uputstvima Stranama i Dejtonskim sporazumom.

Program opremi i obuči – Program koji sponzorira međunarodna zajednica, a cilj mu je postizanje ravnoteže snaga između entiteta i podizanje nivoa profesionalizma.

Prostori pod ključem za skladištenje municije – Ovaj termin se odnosi na municiju koju koriste čuvari na vojnoj lokaciji.

Puška – Termin koji znači oružje sa nažljebljenom cijevi iz koga se puca s ramena i služi za sportske aktivnosti, a odnosi se i na puške sa klizećim zatvaračem i poluautomatske puške. Puške s magacinom čiji kapacitet je više od 9 metaka i automatske puške spadaju u vojno oružje.

Puškomitraljez – Potpuno automatsko oružje sa punjenjem pomoću redenika, redenika s metalnim člancima ili bubnja.

R

Radni dan – Dani od ponedjeljka do petka, osim službenih praznika entiteta.

 

Ručno izrađeno oružje – Ovaj pojam odnosi se na svo oružje koje se ne proizvodi komercijalno, koje je proizvedeno od nestandardnih materijala ili je modificirano u odnosu na originalni oblik. Ručno izrađena oružja smatraju se nesigurnim za upotrebu. Upotreba ručno izrađenog oružja je zabranjena, a takvo oružje će odmah biti uništeno. (Uništavanje neevidentirane opreme/Žetva).  

Ručno prenosivi sistem protivzračne odbrane (MANPADS) – Raketno protivavionsko oruđe iz koga se puca sa ramena. Svi MANPAD sistemi koji sadrže bilo kakav eksploziv smatraju se municijom. Lanserski sistemi koji su razdvojeni od svojih eksplozivnih elemenata smataraju se opremom za oružje.

S

Sačmarica – Oružje sa nenažlijebljenom cijevi dužine preko 50 cm, namijenjeno za ispaljivanje kugličastih metaka. Sačmarica-repetirka sa kapacitetom okvira većim od 5 metaka i/ili cijevi kraćom od 50 cm spada u kategoriju vojnog oružja.

Samostalno oružje – Sredstva koja se mogu koristiti za svrhe za koje su i namijenjena bez dodatne opreme. To su npr. mine sa upaljačima, granate, bacači raketa i njima slična sredstva. Sva samostalna oružja se moraju čuvati nа adekvatnim lokacijama za skladištenje municije. Ova sredstva zahtijevaju dodatne mjere sigurnosti, budući da su privlačna za lopove.

Snage – Svo osoblje i organizacije sa vojnim kapacitetima, uključujući vojne snage, nacionalnu gardu, rezervu, vojnu policiju i specijaliziranu policiju. Ova definicija snaga ne obuhvata EUPM i NATO. Prema Općem okvirnom mirovnom sporazumu, naoružane civilne grupe i specijalna policija su zabranjene snage.

Snajper – Poluautomatske ili puške s klizećim zatvaračem s dugom cijevi i optičkim nišanom.

Specijalni jurišni helkopter – Juršni helikopter čija je osnovna namjena ispaljivanje navođenih projektila.  

Specijalizirana policija – Specijalizirana policija je termin koji se odnosi na strukture entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova koje obuhvataju federalnu Jedinicu za osiguranje objekata i imovine, Antiterorističku jedinicu za provođenje Ustava i policijsku Antiterorističku brigadu. Svi pripadnici ovih jedinica su obučeni policajci koji se raspoređuju samo kao podrška redovnoj civilnoj policiji.

Srednji poligon – Poligoni sa vertikalnom sigurnom visinom od preko 3000 stopa (910 m) nadmorske visine spadaju u grupu srednjih poligona. Srednji poligoni mogu se smatrati područjima povremene opasnosti, pa će za njihovo prelijetanje biti potreban zahtjev kontroli zračnog prostora i najava pilotima (NOTAM).

Stanica vojne policije – Vojna lokacija, dio borbene lokacije koja služi za stacioniranje vojnih policajaca u okviru vojnih policijskih poslova.

Status visokog zvaničnika (VIP) – Status visokog zvaničnika imaju sljedeće osobe:

a.    Predsjedavajući i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

b.    Ministar odbrane BiH;

c.    Zamjenici ministra odbrane BiH;

d.    Predsjednici Republike Srpske i Federacije;

e.    Predsjednici FBiH parlamenata i Narodne skupštine RS;

f.    Predsjednici entitetskih vlada;

g.    Entitetski ministri;

h.    Zamjenici svih gore navedenih.

Strane – U ovim Uputstvima se termin Strane upotrebljava u značenju definiranom Dejtonskim sporazumom.

Š – Nema definicija

T

Taktička obuka – Manevarska obuka ili bojevo gađanje koje podrazumijevaju kombinaciju gađanja i kretanja ili upotrebu raznih vrsta oružja.

Težina bez opterećenja – Težina samog vozila, bez municije, goriva, nafte i maziva, oklopa koji se može skidati, rezervnih dijelova, alata i pribora, mobilnog uređaja za rad opreme pod vodom, ljudstva i njihove lične opreme.

Tehnička obuka – Gađanje manevarskom municijom ili bojevo gađanje u kome se u isto vrijeme može koristiti samo jedna vrsta oružja i koje isključuje bilo koju kombinaciju vatre i kretanja.

Teško naoružanje – Svi tenkovi i oklopna vozila, svo oružje kalibra od 75 mm i iznad (sem protivzračnog oruđa) i svi minobacači kalibra 81 mm i iznad.

Tvornice namjenske proizvodnje – Tvornice namjenske proizvodnje definišu se kroz osnovne odredbe članova 1 do 17 BiH Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Proizvodnja naoružanja i vojne opreme i generalni remont obavljaju pravna lica koja su prethodno dobila dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te saglasnost entitetske vlade, a registrovana su kao pravna lica za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i generalni remont u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i remont za zadovoljenje potreba oružanih snaga BiH ili za potrebe izvoza..

U – Nema definicija

V

Visoki poligon – Poligoni sa vertikalnom sigurnom visinom od preko 20.000 stopa (6.067 m) spadaju u visoke poligone.

Višestruki intergrirani laserski sistem (MILES ) – Sistem za obuku koji koristi niskoenergetske laserske sisteme za simulaciju borbe za vojnike i druge vojne komponente. Sistem MILES se ne smatra oružjem. Međutim, sistem MILES zahtijeva upotrebu školske municije.

Višenamjenski jurišni helikopter – Jurišni helikopter koje može vršiti višestruke vojne funkcije, opremljen navođenim projektilima.

Vježba – Vojni manevar ili simulirana ratna operacija koja obuhvata planiranje, pripremu i izvođenje. Izvodi se u cilju obuke i ocjenjivanja. Može biti združena, zajednička ili samo jednog vida, ovisno od organizacija koje učestvuju.

Vojni aerodrom – Vojna lokacija, dio borbene lokacije primarno namijenjena za operacije ili održavanje helikoptera i aviona. Ove se lokacije mogu koristiti i za smještaj posade letjelica. Lokacije sa helikopterskim uzletištima trebaju se klasificirati u skladu sa svojom primarnom ulogom. Osim vojnih letjelica, na vojnim aerodromima se mogu nalaziti još samo odobreno stražarsko oružje i municija.

Vojna lokacija – Generički pojam koji obuhvata sve lokacije definirane u ovom Poglavlju koje ministarstvo odbrane ili OSBiH posjeduju, kontroliraju, unajmljuju ili koriste za  odbrambene potrebe. Ove lokacije trenutko uključuju, ali nisu ograničene na: vojne lokacije za skladištenje, borbene lokacije i infrastrukturne lokacije.

Vojna lokacija za skladištenje – Termin koji se odnosi na vojne lokacije koje se koriste isključivo za skladištenje oružja ili municije.

Vojno naoružanje – Pod ovim pojmom podrazumijeva se svo vojno naoružanje, uključujući i određene tipove ličnog naoružanja i oružje sa dugom cijevi kalibra manjeg od 75 mm, kao i minobacači kalibra manjeg od 81 mm i svi puškomitraljezi kalibra manjeg od 20 mm. Primjer ovakvog oružja su RPG, laki minobacači i puškomitraljezi opće namjene. U pogledu uvoza i izvoza oružja i internih tvorničkih pošiljki, vidi zasebnu definiciju u Poglavlju 4. U definiciju vojnog naoružanja ne spadaju puške s klizećim zatvaračem, trofejno vatreno oružje i civilne puške (npr. mosin-nagat, K-98 mauser, puška M-48, puška Winchester model 70).

Vojni oficir – Oficir sa činom poručnika i iznad koji služi u OSBiH.

Vojna oprema – Svako sredstvo koje nije oružje, a vojne snage ga koriste u obavljanju svojih zadataka.

Vojna policija (VP) – Vojna policija je policijski dio OSBiH. Svaki pripadnik vojne policije mora biti pripadnik vojske.

 

Z

Zajednički inspekcijski timovi za tvornice namjenske proizvodnje su timovi pripremljeni za vršenje inspekcija tvornica namjenske proizvodnje, a čine ih pripadnici MNOG i inspektori koje ovlasti Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose. Zajednički inspekciji timovi će vršiti inspekcije u prelaznom periodu dok inspekcijski timovi Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose ne budu osposobljeni da sami vrše inspekcije.

 

 Ž – Nema definicija