Konf2Konferencija i promocija Priručnika “Rodne predrasude u primjeni prava – BiH i međunarodni pravni okvir i praksa“ održana je danas u Sarajevu u organizaciji nevladine organizacije Atlanska inicijativa i DCAF (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), a pod pokroviteljstvom ambasada Kraljevine Švedske i Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Konf3Priručnik predstavlja prvi akademski dokument u regionu koji se bavi pitanjem rodnih predrasuda u primjeni prava, a u njegovom kreiranju učestvovala je grupa univerzitetskih profesora i profesorica pravnih nauka iz svih dijelova BiH. Konferencija o rodnim predrasudama i promocija Priručnika realizirani su u okviru višegodišnjeg projekta “Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini“.

Konf4konf7Voditeljica Odjela za istraživanje Atlantske Inicijative i jedna od autorica Priručnika, Majda Halilović, naglasila je da je projekat počeo prije pet godina istraživanjem koje se bavilo dijagnosticiranjem rodnih predrasuda u pravosuđu.

konf6“Ideja za izradu Priručnika potekla je iz praske. Željeli smo analizirati kako rodne predrasude mogu uticati na način na koji se predmeti tretiraju pred sudom i na donošenje odluka. Zaista sam ponosna što su sudije i tužitelji kao rezultat našeg istraživanja i rada pokazali interesovanje da se bave ovom temom“, navela je Halilović te dodala da će se Priručnik osim na pravnim fakultetima u BiH koristiti i u centrima za edukacija sudija i tužilaca.

“Ova konferencija govori o dva važna prioriteta za Kraljevinu Švedsku, a to su rodna ravnopravnost i angažman u pravosuđu. Mi smo snažno orijentisani na vladavinu prava u Bosni i Hercegovini i zbog toga mislim da je jako važno što danas govorimo o ovoj temi“, naveo je ambasador Kraljevine Švedske u BiH Anders Hagelberg te istakao nadu da će u budućnosti više muškaraca iskazati interes za temu rodne ravnopravnosti.

Jedan od autora Priručnika Callum Watson istakao je da se Priručnik sastoji od deset tematskih cjelina u kojima je dato mnoštvo primjera na koji način se rodne predrasude pojavljuju u primjeni prava u građanskim i u krivičnim predmetima (starateljstvo, silovanje, radno pravo, nasljeđivanje i dr.).

“Uspostavili smo saradnju sa jedanaest profesora iz šest institucija i iz svih oblasti prava. Željeli smo njihovu ekspertizu iskoristiti da nam pomognu da utvrdimo kako rodne predrasude utiču na pravne procese u BiH. Priručnik je namijenjen upravo njima, profesorima prava, a nadamo se i vjerujemo da će ga neki od njih uključiti i u svoje nastavne programe“, rekao je Watson te dodao da nastanak Priručnika ne bi bio moguć bez finansijske podrške ambasada Kraljevine Švedske i Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Kao predstavnici akademske zajednice koji su dali svoj doprinos kreiranju Priručnika, prof. dr. Haris Halilović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA istakao je da je cilj ovog dokumenta da studentima ukaže na postojanje rodnih predrasuda u društvu i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine dok je doc. dr. Džamna Duman sa Pravnog fakulteta UNSA navela da je ovaj Priručnik jako koristan kako u teoriji tako i u praksi te da kurikulumima pravnih fakulteta nedostaje jedna rodna dimenzija prava i da joj se ne posvećuje dovoljna pažnja.

Atlantska inicijativa iz Sarajeva je nevladina i neprofitna organizacija za promovisanje euroatlantske ideje u Bosni i Hercegovini i podršku naporima za integraciju BiH u Sjeveroatlantski savez (NATO) i Evropsku uniju. Cilj Atlantske inicijative je da svojim aktivnostima doprinese stvaranju društva znanja u BiH koje će omogućiti građanima da ključne odluke o svojoj i budućnosti zemlje donose na temelju informiranog mišljenja i činjenica, a ne na temelju predrasuda, jednostranih interpretacija, propagandističkih, ideoloških ili dogmatskih postavki.

(31. maj 2017.)