U organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske u Bijeljini se održava (09.-11.05.2019.) Treće savjetovanje iz prekršajno pravne oblasti – „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji“. Savjetovanje podržava USAID i Atlantska inicijativa .

Atlantska inicijativa podržava rad „III Savjetovanja iz prekršajnopravne oblasti“ te iskazuje zadovoljstvo na ukazanom povjerenju jer je prepoznata kao uspješan partner koji zajedno sa predstavnicima pravosudnih funkcija, zajedničkim snagama, radi na pronalaženju rješenja za pravne dileme u postupcima.

Atlantska inicijativa će na „III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti“ predstaviti „Priručnik za sudije i tužioce za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja“, potom će biti izloženi rezultati istraživanja o procesu dokazivanja i utvrđivanja odgovornosti u predmetima seksualnog uznemiravanja, te će prezentovati preporuke panela za postupanje i vođenje postupka u krivičnim predmetima seksualnog uznemiravanja, preporuke za parnični postupak i način vođenja prekršajnog postupka protiv pravnog lica za nepoduzumanje adekvatnih mjera za sprečavanje seksualnog uznemiravanja.

Atlantska inicijativa od 2011. godine radi na provođenju projekta „Rod i pravosuđe“. Cilj ovog višegodišnjeg projekta je jačanje kapaciteta sudija i tužitelja da efikasnije integriraju principe rodne ravnopravnosti u pravosudne strukture i prakse u BiH, u predmetima koji obuhvataju različit spektar krivičnih djela. U provedbi projekta Atlantska inicijativa sarađuje sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV BiH), Udruženjem žena sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužitelja u FBiH i RS te pravnim fakultetima u BiH.

Od decembra 2017. do septembra 2018. godine kroz projekat „Rod i pravosuđe“, Atlantska inicijativa je facilitirala panele sudija i tužitelja koji su se bavili razlitičim temama i radili na razvijanju priručnika za poboljšanje sudske prakse u predmetima seksualnog uznemiravanja, silovanja, preporukama za postupanje u porodičnim sporovima kao i predmetima nasilja u porodici. Projekat  „Rod i pravosuđe“ podržava Švedska ambasada u Sarajevu.

Izvor: Atlantska inicijativa (10. maj 2019.)