Autorica: Marija Lučić-Ćatić

Izvodi iz recenzija:

Rezultati provedene analize ukazuju na nepodesno korištenje postojećeg pravnog okvira od strane organa krivičnog pravosuđa, na svim nivoima prilikom procesuiranja krivičnih djela iz mržnje i govora mržnje (izazivanja mržnje). Rezultati analize sudske prakse potvrđuju da u sudskoj praksi dominira pogrešno podvođenje predmeta pod krivičnopravne odredbe o izazivanju mržnje, kao i praksa izricanja uslovnih osuda, blaže kvalifikacije krivičnih djela iz mržnje uz odmjeravanje kazne na granici ili ispod granice propisane zakonom. Autorica također zaključuje da rezultati provedene analize pokazuju da se u praksi adekvatno ne razumije suština koncepta krivičnih djela iz mržnje i govora mržnje, iako postojeći pravni okvir omogućava različite načine procesuiranja s različitim pravnim posljedicama. Uz identifikaciju neadekvatnog korištenja postojećeg pravnog okvira od strane sudija i tužilaca prilikom procesuiranja zločina iz mržnje i pogoršanog oblika govora mržnje, u Analizi su date i preporuke u cilju sagledavanja i rješavanja identifikovanih poteškoća. U vezi s prethodno izloženim može se zaključiti da se na stranicama Analize sagledavaju brojni izazove koje donosi procesuiranje i kažnjavanje govora mržnje i krivičnih djela iz mržnje u BiH.

Prof. em. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ova publikacija je, prije svega, rezultat sveobuhvatnog i zahtjevnog istraživanja prakse koja se odnosi na dva krivično – pravna fenomena koja imaju veliki značaj i globalno, a u Bosni i Hercegovini zbog notornih okolnosti imaju posebnu težinu. Posljednjih godina, potpuno oprav- dano, ova tema zauzima važno mjesto u raspravama na različitim nivoima a što je rezultiralo određenim brojem istraživanja, radova, naučnih i stručnih skupova te edukacija na ovu temu. Međutim, prevladavajuće nerazumijevanje ovih pravnih koncepata i od strane onih koji su za- duženi za konkretnu primjenu je potvrđeno i kroz ovu analizu. Ovo nam ukazuje na potrebu daljeg rada u ovoj oblasti koje osim stručnog i naučnog doprinosa treba doprinijeti i podizanju svijesti kod stručne ali i opšte javnosti. Ovaj rad sigurno ispunjava te zadatke kroz razumljivo i sažeto tumačenje složenih koncepata. Posebna dodatna vrijednost je u originalnom pristupu evaluacije sudskih presuda kroz test predviđen Rabatskim akcionim planom. Naime, često se domaći zakonski propisi analiziraju kroz prizmu relevantnih međunarodnih dokumenata. Me- đutim, analiza prakse, odnosno konkretnih slučajeva, na ovaj način je dosta rijetka a može, kao u ovom slučaju, biti vrlo korisna.

Dr Arben Murtezić
Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca

Publikaciju možete pročitati na ovom linku.