Atlantska inicijativa od 2012. godine radi na razmatranju sudskih praksi u oblasti nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici. Rezultat je niz publikacija i resursa koji se koriste prvenstveno u pravosuđu, ali i u drugim sektorima zaduženim za pružanje podrške žrtvama nasilja u Bosni i Hercegovini (BiH). Rad Atlantske inicijative temelji se na saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom i zajedničkom razvijanju istraživanja, priručnika i preporuka s ciljem unapređenja prakse i znanja u oblasti nasilja nad ženama. 

Svima koji rade u oblasti nasilja nad ženama pandemija COVID-19 pokazala je koliko je nasilje kompleksan problem i postavila je nove izazove pred uspostavljen sistem zaštite. S tim u vezi u novembru i decembru 2020. godine Atlantska inicijativa je provela istraživanje koje je dalo uvid u situaciju vezanu za pandemiju COVID-19 i njen uticaj na odgovor institucija i sigurnih kuća na nasilje u porodici.

 Analiza je pokazala razmjere problema nasilja tokom pandemije; učestalost prijava nasilja; razlike u odnosu na prethodnu godinu; specifične teškoće i specifične slučajeve nasilja; ukazala je na problem brige za mentalno zdravlje pomagača; te su na osnovu analize definirane preporuke za predstavnike institucija i sigurnih kuća za unapređenje rada u oblasti nasilja ne samo tokom kriznih situacija nego i u normalnim okolnostima. Istraživanje je bilo početna osnova za rad grupe stručnjaka i stručnjakinja iz sektora: socijalna zaštita, policija, pravosuđe i gender institucionalni mehanizmi koja je tokom pet sastanaka razmatrala na koji način je pandemija uticala na odgovor svih ovih sektora i šta je potrebno uraditi da se izazovi prevaziđu. Ovaj dokument daje sažetak istraživanja s fokusom na ključne preporuke i prijedloge kako ih realizirati. Analiza i preporuke koje su nastale u sklopu projekta “Jačanje odgovora na nasilje u porodici tokom COVID-19 pandemije u Bosni i Hercegovini” a kojeg podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, možete pronaći na linku.