Aktivnost edukacije edukatora o rodnim pitanjima  osmišljena je kako bi se unaprijedili edukatorski  kapaciteti  sudija i tužilaca koji su na listi entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca. Teme koje su obuhvaćene edukacijom, pored principa učenja odraslih, odnose se na obuke o nasilju u porodici, seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju (SRZU) i rodnim predrasudama u pravosuđu (RP). 

DCAF i Atlantska Inicijativa, su uz podršku ambasada Kraljevine Švedske i Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, kao i Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT), organizirali obuke za dvije generacije sudija i tužilaca iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Ukupno petnaest učesnika/ca učestvovalo je u  programu 2015. godine – dvanaest sudija i troje tužilaca, osam žena i sedam muškaraca, od kojih je deset bilo iz FBiH, a pet iz RS.

Druga generacija polaznika/ca iz 2016. godine uključivala je dvanaest učesnika, od čega osam sudija i četiri tužioca, pet muškaraca i sedam žena, od kojih je osam učesnika bilo iz Federacije Bosne i Hercegovine, a četvoro iz Republike Srpske.

Aktivnost je za obje generacije uključivala seriju od šest (6) radionica koje su organizirane tokom perioda od sedam mjeseci. Po završetku serije radionica, uz podršku i mentorstvo održane su tri radionice na temu nasilja u porodici i četiri radionice za novoimenovane savjetnike za seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje, u kojima je ukupno učestvovalo deset edukatora koji su prošli obuke. Pored toga, dvoje edukatora je održalo obuke na temu rodnih predrasuda u pravosuđu, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH. Obuke su planirane i za 2017. godinu. 
 
Na svakoj radionici su izloženi sadržaji o rodnim temama (uključujući nasilje u porodici, SRZU i RP) i praktične sesije zasnovane na vještinama, čija je svrha unaprjeđenje vještina prezentacije i facilitacije. Radionice su uključivale i vrijeme za analitičko razmišljanje, rješavanje problema bazirano na obukama i izradu prezentacija/kurikuluma.

Edukatori o rodnim temama su uredili i potvrdili tri kurikuluma za edukaciju za potrebe Centara za edukaciju sudija i tužilaca RS i FBiH za teme: Nasilje u porodici, rodne predrasude i seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje za savjetnike. Aktivnost za usavršavanje edukatora u rodnim temama bila je veoma uspješna i rezultirala je formiranjem grupe edukatora o rodnim temama i predvodnika u oblasti rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH.