Nakon niza provedenih međunarodno relevatnih istraživanja o fenomenu odlazaka građana/ki Bosne i Hercegovine na strana ratišta, kao i o procesima radikalizacije i nasilnog ekstremizma, Udruženje Atlanstka incijativa je upostavila blisku saradnju sa domaćim sigurnosim agencijama, Tužilaštvom BiH, centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje, kako bi se ojačala sposobnost nadležnih institucija i društva u cjelini da uspješno odgovore na izazove procesa povratka, reintegracije i procesuiranja BiH državljana koji su se vratili sa stranih ratišta.

Pored toga Atlantska inicijativa se pokazala kao značajan vaninstitucionalni partner policije i centara za socijalni rad u smislu pripreme i provođenja obuka iz oblasti prevencije i borbe protiv radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma.

U proteklom periodu održana su tri trodnevna treninga u Bihaću, Neumu i na Bjelašnici, za predstavnike i predstavnice centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje deset kantona sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Treninzi su pod radnim nazivom “Radikalizacija, nasilni ekstremizam i terorizam: kako socijalni radnici i mentalnozdravstveni stručnjaci mogu pomoći u prevenciji?” realizovani u okviru projekta Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH, finansijski  podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Aktivnosti su se sprovele u saradnji sa Interesornom radnom grupom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prvi trening održan je od 15.-17.7.2021. godine u Bihaću na kom su učešće uzeli predstavnici/ce centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad sa područja Usko-sanskog, Tuzlanskog, Posavskog i Kantona 10. Trening je bio posvećen identificiranjem radikalnih i ekstremističkih grupa u BiH i regionu, ekološkom modelu i rizičnim faktorima, socijalnim identitetima i učinku grupe na pojedinca. Tokom treninga učesnici/e su imali priliku da kroz predavanja ali i lična i profesionalna iskustva sticati nova znanja kroz multisektorski pristup u radu sa osobama u riziku od radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Drugi trening održan je u Neumu u periodu od 9.-11.09.2021. godine. Učešće na treningu uzeli su predstavnici/e centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje sa područja Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednje-bosanskog kantona. Učesnicima su predstavljena istraživanja koja su Udruženje Atlanstka inicijativa realizovali u proteklom periodu kao i upoznati se sa terminologijom radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma u Bosni i Hercegovini. Ugledni predavači učesnicima su nastojali predstaviti navedene pojmove kroz različite segmente života kroz kulturu sjećanja i političku manulaciju u procesima radikalizacije. Također, pored toga govoreno je o teološkim aspektima i zloupotrebi religije, nakon čega su učesnici imali priliku kroz vježbe i rad u grupama rade na slučajevima i time jačanju svoja stećena znanja u ovoj oblasti.

Treći trening održan je na Bjelašnici za predstavnike i predstavnice centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje sa područja Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog kantona i kantona Sarajevo. Pored osnovnih pojmova i upoznavanje učesnika sa problemom radikalizacije, ektremizma, nasilnog ekstremizma i terorizma u Bosni i Hercegovoni, teološkim osnovama i zloupotrebi religije, političke manulacije prisutni su imali priliku razgovarati i o uticajima socijalnih konstrukata kao i atribuciji u svakodnevnom životu. Poseban fokus bio je posvećen i pripremi individualnog plana podrške sa fokusom na mapiranje lokalnih zajednica i uloge istih u procesima radikalizacije i deradikalizacije.