Peti lokalni koordinacioni forum na temu prevencije radikalizacije u zatvorima, rehabilitacije NEZ i njihove reintegracije u društvo, održan je 08. septembra, 2021. godine u Bijeljini.

Forum je osigurao širu raspravu između svih relevantnih aktera o odgovornosti i aktivnostima u pogledu suočavanja sa ovim problemom i potrebi za daljim snaženjem saradnje između relevantnih agencija i organizacija na lokalnom nivou.

Svi učesnici foruma se slažu da su multi-sektorski pristup i sveobuhvatna procjena rizika i potreba ključni u udaljavanju NEZ od nasilja i poticaju njihove integracije u društvo po puštanju na slobodu.

Rukovodeća lica i osobe koje su zaposlene u zatvorima smatraju da je razvijanje programa postupanja i individualnih planova tretmana ključni preduslov za postizanje tog cilja, dok samo kreiranje planova reintegracije, uz učešće svih relevantnih lokalnih aktera u tom procesu, osigurava uspešnu reintegraciju NEZ u svoje zajednice.

Ova aktivnost je organizovana od strane nevladine organizacije Atlantska inicijativa iz Sarajeva u bliskoj saradnji sa vlastima u BiH, pod okriljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisanog u okviru Regionalne akcije „Jačanje zatvorskih kapaciteta u suočavanju sa radikalizacijom u zatvorima na Zapadnom Balkanu“, kao dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope, pod nazivom Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (2019 – 2022).