Obuka25maj2

 

 

 

 

 

U Sarajevu je 25. Maja 2018. godine održana obuka za savjetnike/ce za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH.

Obuka25maj3

 

 

 

 

 

 

 

Obuka je obuhvatila prezentacije o zakonskom okviru, uzrocima seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, te su analizirani pristupi u rješavanju problema neželjenog ponašanja. Predavači/ce su: Majda Halilovic, Adnan Kadribasic i Tanja Tanković.

Izvor: Ai (25. Maj 2018.)