DCAF i Atlantska Inicijativa predstavljaju Vam publikaciju:

PRIRUČNIK:  SUDSKA RAZMATRANJA SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI

Nasilje u porodici jedno je od najsloženijih i najtežih  socijalno-kriminalnih pitanja s kojima se suočavaju pravosuđe i  profesionalne zajednica širom svijeta. Nasilje u porodici predstavlja izazov za sudove i krivičnopravni sistem u širem smislu. Svrha Priručnika „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“  je unapređenje odgovora pravosuđa na  nasilje u porodici i jačanje dosljednosti sudske prakse u predmetima nasilja u porodici.

Priručnik predstavlja prvi materijal ove vrste u Bosni i Hercegovini, kao  resurs o temi nasilja u porodici, ali i u odnosu na metodologiju koja je  korištena prilikom izrade materijala. Sadržaj su u potpunosti izradile  SUDIJE IZ BIH – ZA SUDIJE IZ BIH.

Priručnik je dostupan na ENGLESKOM i na BOSANSKOM JEZIKU.

prirucnik-bos prirucnik-eng
DOWNLOAD DOWNLOAD

CITATI IZ RECENZIJA:

„S obzirom na izneseno, stajališta sam da publikacija Sudska  razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH, u izdanju DCAF-a/AI-a,  predstavlja značajan iskorak u istraživanju problematike krivičnopravnog odgovora na nasilje u porodici u Bosni i  Hercegovini“.

PROF. DR. HARIS HALILOVIĆ, VANREDNI PROFESOR NA  FAKULTETU ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE  UNIVERZITETA U SARAJEVU

„Kao što je istaknuto u samoj publikaciji – i što je i najveća  vrijednost publikacije – publikacija je rezultat rada samih sudija,  što je osvježavajuća novost budući da su radovi koje pišu same sudije  i drugi učesnici u pravosudnom sistemu BiH nažalost relativno rijetki“.

MALIK HADŽIOMERAGIĆ, SUDIJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

„I na kraju, važno je istaći da je problem nasilja u porodici u ovoj  publikaciji predstavljen kroz profesionalno prikazivanje činjenica o  nasilju u porodici, metodološki je jasan, a napisan je razumljivim i  lakim stilom koji motivira da se sa pažnjom pročita. Nadalje, publikacija daje obilje podataka, te za sve profesionalce  čini solidnu osnovu za efikasniju i djelotvorniju borbu protiv  nasilja u porodici“.

HAJRIJA HADŽIOMEROVIĆ-MUFTIĆ, TUŽITELJICA  FEDERALNOG TUŽILAŠTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE