U cilju promocije Publikacije:„Sudska razmatranja slulčajeva nasilja u porodici u BiH“ u Banja Luci je 17.2.2014. godine, održana radionica u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca RS, DCAF-a i Atlantske inicijative, kojoj je prisustvovalo ukupno 18 učesnika.  Edukatori tokom Radionice bili su gospođa Maureen McKnight, sutkinja Savezne Države Oregon, gospodin Dragan Uletilović, sudija Osnovnog suda u Banjaluci i gospodin Branimir Maletić, sudija Osnovnog suda u Gradišci.

Radionica je počela praktičnom vježbom na temu nasilja u porodici, čiji cilj je bio, da se pokaže kako nema svako jednak pristup informacijama, kao ni mogućnost da zatraži pomoć, bilo porodičnu bilo institucionalnu, a u slučaju da je žrtva porodičnog nasilja.

U drugom dijelu sesije,  razgovaralo se o uzrocima i teorijama nasilja u porodici u vezi s čim su učesnici razmjenili različite ideje, te u saradnji sa edukatoricom McKnight, došli do zaključka da je od ključne važnosti da svi članovi zajednice na isti način shvataju uzroke nasilja u porodici.

Sudije Uletilović i Maletić, koji su i autorski bili uključeni u izradu Publikacije, prezentovali su u drugom dijelu dana Publikaciju „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici“, koja je prva publikacija ove vrste, imajući u vidu kako izvor informacija na temu nasilja u porodici, tako i metodologiju koja je korištena u izradi sadržaja, koji je u potpunosti izrađen od strane sudija – za sudije.

Sudije Uletilović i Maletić su također sa učesnicima podijelili i svoja iskustva iz prošlogodišnje studijske posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon toga, ponovo je pristupljeno praktičnom radu u okviru čega su učesnici podijeljeni u manje grupe pri čemu je svaka grupa dobila poseban scenarij slučaja, te su imali zadatak da u svakom slučaju identifikuju i riješe problem, kao i da donesu odluku. Nakon toga su predstavnici grupa predstavili svoje slučajeve sa aspekta tužilačke, branilačke i sudijske pozicije.

Seminar je okarakterisala izrazita interaktivnost odnosno aktivno učešće učesnika u realizaciji istog što je doprinijelo izuzetno aktivnoj diskusiji tokom koje je, između ostalog, kao poseban problem istaknuto nedovoljno korištenje ovlaštenja od strane tužilaca, a koja ovlaštenja su ima zakonom data, kao i činjenica da tužioci vrlo često nedovoljno pripremaju svjedoke za svjedočenje u predmetima nasilja u porodici.