Atlantska inicijativa objavljuje izvještaj o istraživanju sigurnosnih potreba i problema Roma u Bosni i Hercegovini koje je urađeno u saradnji s Romskim informativnim centrom „Kali Sara“. Istraživanje daje osvrt na položaj Roma u Bosni i Hercegovini te razmatra usku povezanost između društvene isključenosti i sigurnosnih problema s kojima se susreću Romi u Bosni i Hercegovini. Unutar negativne klime društvenog isključivanja te primjerima iz svakodnevnog života Roma publikacija daje slikovit prikaz kako diskriminacija, siromaštvo i predrasude stvaraju okruženje u kojem se Romi ne osjećaju sigurno. Predstavnici romskih organizacija su više puta ukazivali na potrebu adresiranja pitanja sigurnosti Roma u Bosni i Hercegovini, što je potaklo Atlantsku inicijativu da  prvi put na ovaj način u Bosni i Hercegovini pokrene istraživanje o sigurnosnim problemima i potrebama Roma.

Na osnovu ovog istraživanja razvijene su preporuke za policiju, općinske i kantonalne vlasti te predstavnike nevladinih organizacija koje se bave romskim pitanjima i međunarodne organizacije kako bi se u budućnosti što efikasnije odgovorilo na sigurnosne potrebe i probleme Roma. Istraživanje ima potencijal da na određeni način osvijetli kompleksni problem sigurnosti Roma u BiH, te da posluži kao impuls za strukture vlasti, međunarodne i domaće organizacije da uključe poboljšanje sigurnosti Roma u svoje buduće akcije i aktivnosti.

 sigurnosne potrebe i problemi roma u bih
 Download