Aktivnosti projekta, „Rod i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, pored jačanja Udruženja žena sudija u BiH i saradnje sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, uključuju i provođenje istraživanja o temama koje do sada nisu u dovoljnoj mjeri obrađivane u našem pravosuđu, a odnose se na oblast ravnopravnosti spolova.

S tim u vezi, a na inicijativu Udruženja žena sudija u BiH, pokrenuta je izrada Publikacije: “Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH” kako bi se pomogla sistematičnija evaluacija slučajeva nasilja u porodici i debatovalo pitanje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u slučajevima nasilja u porodici. 

Kako je izrada Smjernica prepoznata kao izuzetno značajna od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, sudije koje učestvovale u radu panela, pozvane su da učestvuju u studijskoj posjeti sudovima Države Oregon u periodu od 04.10.-13.10.2013.godine.

U okviru posjete sudije su posjetile sudove okruga Lane, uključujući i Sud za maloljetnike, učestvovale u multidisciplinarnom sastanku za odgovore na nasilje u porodici, imali sastanak sa pravnom savjetnicom guvernera države Oregon za krivičnopravni sistem i korektivne mjere Heidi Moawad, prisustvovali saslušanjima, izricanju zaštitnih mjera, te aktivno učestvovali u diskusijama sa sudijama Vrhovnog suda države Oregon.

Sudije su učestvovale i u diskusiji o temi poziva na iznošenje odbrane (obraloženja) zbog kršenja naloga suda koji je vodila sudija Kasabhai, te su posjetili  maloljetnički sud Okruga Lane i posmatrali suđenja dodjele nadzora nad maloljetnicima.

Sudije su učestvovalie i u raspravi o korektivnim mjerama u zajednici i interventnom programu za zlostavljače sa Laurom Ritchie, šeficom Odjela za nasilje u porodici, Andrew Altman, supervizorom, Odjel za nasilje u porodici i Dr. Chris Huffine, direktorom organizacije Allies in Change.

O pitanjima krivičnog gonjenja u slučajevima nasilja u porodici sudije su imale priliku da razgovaraju sa sutkinjom Amy Holmes Hen, sutkinjom Maureen McKnight, Chris Mascal, pomoćnikom okružnog tužioca koji radi na slučajevima porodičnog nasilja i Cate Wollam, advokatom odbrane.  

Naračito je značajna bila diskusija o liderstvu sa sudijom Vrhovnog suda Oregona, Daveom Brewerom i državnim pravobraniocem Hardyjem Myersom.

U čast sudija, Univerzitet Oregona-Pravni fakultet, je organizovao prijem, a kao gosti sudije su pozvane da prisustvuju svečanom ručku u Rotary klubu grada Eugene, Oregon, tokom kojeg je rečeno i nešto više o statusu ravnopravnosti spolova u BiH i izazovima sa kojima se susreće pravosuđe u BiH kada je su u pitanju slučajevi porodičnog nasilja.  

U okviru posjete Sudu okruga Lane sudije su se sastale i sa sudijama Rooke-Ley, Chanti, Love i Spence, zamjenicima okružnog tužioca Zemper i Sabri, direktoricom Zakonodavnog zagovaranja, sutkinjom Maureen McKnight i predstavnikom zakonodavne vlasti zastupnikom Williamson.

Sudije koje su učestvovale u studijskoj posjeti su: Biljana Vučetić, Osnovni sud Banja Luka, Dragan Uletilović, Osnovni sud Banja Luka, Branimir Maletić, Osnovni sud Gradiška, Adisa Zahiragić, Kantonalni sud Sarajevo, Amela Mahić-Samardžić, Općinski sud Sarajevo, Rada Bjeljac, Općinski sud Sarajevo, Jasmina Ćosić, Općinski sud Sarajevo, Sanela Grabonjić-Kovač, Općinski sud Sarajevo i Darko Samardžić, Sud BiH.