Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH je u saradnji sa nevladinom organizacijom “Atlantska inicijativa” organiziralo panel diskusiju na temu roda u kontekstu reforme pravosuđa, koja je pobudila veliko interesovanje među učesnicima/ama panela – stručnim saradnicima/ama i savjetnicima/ama u sudovima i tužilaštvima iz svih dijelova BiH.

Ispred organizacije “Atlantska inicijativa”, učesnicima/ama panela se obratila ekspertica za rodna pitanja, Maida Ćehajić, koja je govorila o značaju ovih pitanja s aspekta uloge pravosudnih institucija, i istakla važnost senzitivnog odnosa i stava unutar pravosuđa prema problemima vezanim za rod. Cilj ove panel diskusije bio je produbiti znanja o rodnim pitanjima među budućim nositeljima/cama pravosudnih funkcija koji su već uključeni u rad na rješavanju konkretnih predmeta, a tiču se roda, kao što su nasilje u porodici, položaj žena u romskoj zajednici, nasljeđivanje, itd. Imajući u vidu da stručni/e saradnici/e i savjetnici/e čine pretežno mlađi kadar u okviru bosansko-hercegovačkog pravosuđa, koji ima velike mogućnosti za napredovanjem u profesiji, od iznimnog je značaja da upravo taj kadar razvije odgovarajući odnos i stav prema rodnim pitanjima, čije razumijevanje je jedan od bitnih preduvjeta uspješnosti reformi na evropskom putu Bosne i Hercegovine, kako u svim društvenim oblastima, tako i u oblasti pravosuđa.”