Atlantska Inicijativa / Atlantic Initiative je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 22. maja 2018. godine održala prvu promociju „Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja“.

Promociji su prisustvovali studenti i profesori Pravnog fakulteta gdje će se nastaviti upoznavanje sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, a jedan od načina je da će budući studenti dobijati kopiju „Smjernica“ prilikom upisa na fakultet.PROMOCIJAPRAVNIFAKULTET 3

 

 

 

Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja iskazuje se posvećenost principima ravnopravnosti spolova i stvaranju atmosfere uzajamnog poštovanja u kojoj studenti i studentice, akademsko osoblje i zaposleni rade i stječu znanja.

PROMOCIJAPRAVNIFAKULTET 4

Projekat Prevencije sexualnog uznemiravanja na fakultatima provodi Atlantska inicijativa uz podršku Njemačka Ambasada Sarajevo, kao i u saradnji sa velikim brojem profesora i profesorica, studenata i studentica.

Izvor: Ai (23. Maj 2018.)