Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), na  sjednici održanoj u četvrtak, 10. novembra 2016. godine, usvojilo je prijedloge za unapređenje sudskog razmatranja predmeta nasilja u porodici u BiH, koje jepripremila radna grupa sutkinja i sudija čiji su rad podržali Atlantska inicijativa i DCAF u sklopu projekta “Rod i pravosuđe u BiH”.

S ciljem unapređenja sudskog razmatranja predmeta nasilja u porodici, radna grupa sutkinja i sudija, koju je tehnički i stručno podržao DCAF i Atlantska inicijativa, izradila je „Vodič u postupanju: nasilje u porodici“ koji predstavlja dodatak „Priručniku: sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“ (2014.). Sadržaj priručnika izradile su sudije, dok je sadržaj vodiča konsenzusom usvojilo 37 sudija i sutkinja koje su učestvovale u radnoj grupi. Svrha ovog materijala je da nosioce pravosudnih funkcija informiše o kompleksnoj socijalno-kriminalnoj problematici nasilja u porodici, a koja je relevantna radi kreiranja dosljednog, kvalitetnog i efikasnog odgovora bh. pravosuđa na nasilje u porodici.

U skladu s usvojenim prijedlozima, VSTV će preduzeti sljedeće aktivnosti:

  1. Postavit će publikaciju „Priručnik: sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH“ i publikaciju „Vodič u postupanju: nasilje u porodici – dodatak Priručniku“ na:

–      Internet stranicu VSTV-a; i

–      Stranicu za pomoć u sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS).

  1. Preporučit će pohađanje (specijalističke) obuke o nasilju u porodici za: sudije koje rade na krivičnim predmetima nasilja u porodici; sudije koje primjenjuju Zakon o zaštiti od nasilja u porodici; sudije koje rade na porodičnim predmetima; i tužioce koji rade na predmetima nasilja u porodici.

  2. Predložit će Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske da u svoje godišnje Programe obuke i stručnog usavršavanja kao redovnu obuku uvrste obuku o temi nasilja u porodici; počev sa 2017. godinom.