Atlantska inicijativa i DCAF organizirali su u periodu od februara do maja 2016. godine seriju sastanaka radnih grupa sudija posvećenih sudskom razmatranju predmeta nasilja u porodici.

Svrha organiziranja radnih grupa sa zainteresiranim sutkinjama i sudijama bila je da nosioci sudske funkcije, uz stručnu i tehničku podršku Atlantske inicative i DCAF-a, razmotre koje mogućnosti, unutar postojećih zakonskih i institucionalnih okvira, stoje na raspolaganju sudijama i sutkinjama i uopće pravosuđu koje bi doprinijele unapređenju odgovora sudova u BiH na nasilje u porodici, te da predlože odgovarajuća rješenja.

Radne grupe, sastavljene od ukupno 37 sudija, su na tri redovna sastanka razmatrale pojedinačne i grupne prijedloge i inicijative s ciljem institucionalizacije dosljednog i efikasnog sudskog razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH. Formiranju radnih grupa prethodila je, po prvi put u BiH, konferencija za sudije, posvećena novim praksama u razmatranju predmeta nasilja u porodici i zajednička radionica sudija koji su se prijavili da učestvuju u radnim grupama na temu “Izloženost djece nasilju u porodici”.

Radne grupe izradile su Vodič u postupanju: nasilje u porodici, a čija namjena je da služi kao dodatak priručniku iz 2014. godine Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH. Novi priručnik predstavlja jedinstven resursni materijal koji sudije mogu koristiti za potrebu informiranja vlastite prakse pri razmatranju slučajeva nasilja u porodici.

Rezultati rada tri radne grupe i konsenzusom usvojeni zajednički prijedlozi. predstavljeni su 20. maja 2016. godine u okviru završne konferencije.

Sastanci radnih grupa, priručnik Vodič u postupanju: nasilje u porodici i završna konferencija organizirani su u okviru projekta “Rod i pravosuđe u BiH”, koji su podržale Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini i Švedska.