photo 1  Atlantska inicijativa i DCAF organizirali su od februara do maja 2016. godine seriju sastanaka radnih grupa sutkinja i sudija posvećenu sudskom razmatranju predmeta nasilja u porodici.

Svrha organiziranja radnih grupa sa zainteresiranim sutkinjama i sudijama bila je da nosioci sudske funkcije, uz stručnu i tehničku podršku Atlantske inicijative i DCAF-a, razmotre koje mogućnosti, unutar postojećih zakonskih i institucionalnih okvira, stoje na raspolaganju sudijama i sutkinjama i uopće pravosuđu kako bi se unaprijedio odgovor sudova u BiH na nasilje u porodici, te da predlože odgovarajuća rješenja.

Radne grupe, sastavljene od ukupno 37 sutkinja i sudija, na tri redovna sastanka razmatrale su pojedinačne i grupne prijedloge i inicijative s ciljem institucionalizacije dosljednog i efikasnog sudskog razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH. Formiranju radnih grupa prethodila je, prvi put u BiH, konferencija za sudije, posvećena novim praksama u razmatranju predmeta nasilja u porodici i zajednička radionica sudija koji su se prijavili da učestvuju u radnim grupama na temu Izloženost djece nasilju u porodici.

Radne grupe izradile su Vodič u postupanju: nasilje u porodici, čija je namjena da služi kao dodatak priručniku iz 2014. godine Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH. Novi priručnik predstavlja jedinstven resursni materijal koji sudije mogu koristiti za potrebu unapređivanja vlastite prakse pri razmatranju slučajeva nasilja u porodici.

Rezultati rada tri radne grupe i konsenzusom usvojeni zajednički prijedlozi predstavljeni su 20. maja 2016. godine u okviru završne konferencije.

Sastanci radnih grupa, priručnik Vodič u postupanju: nasilje u porodici i završna konferencija organizirani su u okviru projekta Rod i pravosuđe u BiH, koji su podržale Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini kao i Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini.