U Neumu se od 07. do 10. oktobra 2019. godine održavalo XII savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine.

Na poziv organizatora, Atlantska inicijativa je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, bila jedan od suorganizatora XII savjetovanja za tužioce, kroz finansiranje i organizovanje panela o rodno zasnovanom nasilju. Prisutnima su se u okviru ovog panela obratili Amela Kadrić-Skrobo, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, Mirela Mujagić, psihologinja Kantonalnog suda u Bihaću, Marija Aničić-Zgonjanin, sutkinja Okružnog suda u Banja Luci, Suvada Kuldija, načelnica Odjeljenja za Edukaciju MUP-a Kantona Sarajevo, Mesudin Pružan, tužilac Tužilaštva BiH, Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, i Drena Marin, sutkinja Okružnog suda u Prijedoru.

Na savjetovanju je predstavljena nova publikacije Atlantske inicijative Ponovno čitanje i analiza presuda za nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja publikaciju nastalu radom sedam istaknutih i posvećenih sudija i sutkinja s krivičnih referata, koji imaju dugogodišnje iskustvo u predmetima nasilja u porodici. Njihov rad je facilitirala Atlantska inicijativa u sklopu projekta “Rod i pravosuđe”, koji podržava Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini. Analiza daje pregled i osvrt na sedam presuda za nasilje u porodici s različitih sudova iz Bosne i Hercegovine.

Cilj analize je ukazati na adekvatne sudske prakse kada je riječ o procjeni i presuđivanju za nasilje u porodici, ali i na oblasti sudske prakse u kojima je potrebno dodatno unapređenje. Grupa koja je analizirala presude polazi sa stanovišta da sudske presude imaju višestruku, kako pravnu tako i društvenu funkciju, te da presude zauzimaju ključno mjesto u sankcioniranju počinilaca nasilja, zaštiti žrtava te u ostvarivanju prevencije nasilja u porodici kroz djelovanje sudova.

U sklopu analiza autori i autorice su se vodili stavom da su presude važne za žrtve i da ono što je napisano u presudama za žrtve nasilja često predstavlja validaciju njihovog iskustva. Stoga će presude kojima se počinilac adekvatno kažnjava i kojima sudija/sutkinja jasno i nedvosmisleno osuđuje djela nasilja u porodici poslužiti žrtvi za suočavanje sa traumatičnim iskustvom i pomoći u izgradnji života bez nasilja, s povjerenjem u pravosudni sistem. S druge strane, presudama u kojima je evidentna tendencija umanjivanja značaja krivičnog djela kroz blage sankcije i nekritičnu primjenu olakšavajućih okolnosti javnosti se poručuje da pravosudni sistem ne pridaje dovoljno značaja djelima nasilja u porodici, te da se pokazuje pretjerano razumijevanje prema počiniocu iznalaženjem mogućnosti za blaže kažnjavanje.

Izvor: @Ainicijativa (11. oktobar 2019.)