Atlantska inicijativa je 04. februara 2020. godine organizovala i održala novu edukaciju u prostorijama Općinskog suda u Kiseljaku na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

Predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku, Božana Banduka, naglasila je važnost edukacija o temi nasilja u porodici, izrazivši zadovoljstvo što će danas uposlenici/ce Suda imati priliku da prisustvuju predavanjima relevantnih edukatorica.

Edukatorice na ovom treningu su bile: Adisa Zahiragic, sutkinja, Kantonalni sud u Sarajevu i Katica Jozak-Mađar, predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Uz podršku Švedske ambasade u Sarajevu Atlantska inicijativa provodi projekat ‘Rod i pravosuđe’ koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova.

U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: www.atlantskainicijativa.org (05. februar 2020. )