Atlantska inicijativa u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem provodi obuku za imenovane savjetnike/ice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Obuka obuhvata: Predstavljanje osnovnih informacija o Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini, te o ulozi savjetnika za prevenciju uz praktične primjere. Tokom panela učesnicima će biti uručeni svi potrebni resursni materijali (plakati, video materijali, brošure i primjerci publikacija Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini), u cilju upoznavanja drugih uposlenika sa ovim materijalima.

Održavanje obuke je podržano od strane Švedske ambasade u Sarajevu – Embassy of Sweden in Sarajevo

Izvor: @Ainicijativa (18. oktobar 2019.)