U Sarajevu se u protekla tri dana na međunarodnoj konferenciji govorilo o rodu i pravosuđu

Sarajevo je u protekla tri dana bilo domaćin konferencije Međunarodne perspektive o rodu i pravosuđu: teorija i praksa, na kojoj se govorilo o nasilju nad ženama, rodnim predrasudama, porodičnom pravu, planiranju porodice i ograničenjima u izboru žene, koju je organizovala Atlantska inicijativa uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini.

Ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH Johanna Stromquist istakla je važnost rada nevladinih organizacija i cjelokupnog sistema u borbi protiv nasilja u porodici i društvu. Prof. dr. Ulrike Schultz sa Fern Univerziteta Hagen u Njemačkoj govorila je o značaju roda, rodnim predrasudama u sudskom odlučivanju i postavila pitanje: da li muškarci i žene prosuđuju drugačije u sudskom odlučivanju?

Istraživanja o nasilju u porodici su pokazala da se u sudskim postupcima ovo djelo, uglavnom, sankcioniše uslovnom osudom, te da se ovakvi slučajevi u našoj zemlji razmatraju bez adekvatnog osvrta na dinamiku nasilja i kontekst unutar kojeg se nasilje odvija. Na međunarodnoj konferenciji je istaknuto da tokom pokreta #MeToo u BiH žene nisu javno govorile o svojim iskustvima, što, kako je upozoreno, ne odražava pravu sliku ovog problema. Istraživanja OSCE-a iz 2019. pokazala su da je 28 posto žena bilo izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja, ali da je veoma mali broj završio pred sudom. Atlantska inicijativa je 2017. provela istraživanje na osnovu kojeg je ukazala na potrebu da se krivičnom djelu silovanja posveti dodatna pažnja u pravosudnim institucijama u BiH.

Rezultati su pokazali neujednačenu praksu sudova u razmatranju otežavajućih i olakšavajućih okolnosti, te nedovoljno uzimanje u obzir posljedica krivičnog djela silovanja na mentalno zdravlje žrtve. Statistike pokazuju da se u BiH oko 20 posto slučajeva krivičnog djela odnosi na silovanja. Počiniteljima su izrečene minimalne kazne za ovu vrstu djela, a u deset posto slučajeva izrečena je uslovna osuda.

Predsjednik Općinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović je rekao da je nužno nastaviti obuke i edukacije sudija, tužilaca i policije, te omogućavati dodatne edukacije o međunarodnim standardima. Kad je u pitanju rodno zasnovano nasilje kod nas, kako je kazala dr. Majda Halilović iz Atlantske inicijative, “na konferenciji smo mi iz BiH kritikovali blagu kaznenu politiku i bili saglasni da je potrebno pooštriti kaznenu politiku za djela nasilja u porodici i djela silovanja”.

– Međutim, neka iskustva stranih izlagača nam govore da ključ nije samo u kaznenoj politici već da je potrebno imati i specijalne programe rada sa počiniteljima i to naročito kad je u pitanju nasilje u porodici. Potrebno je mijenjati cijelo društvo, jer se i nasilje dešava unutar jednog šireg sistema i ako taj sistem odražava generalno rodnu neravnopravnost, onda će iskorjenjivanje nasilja teško ići, rekla je ona.

Na konferenciji je učestvovalo 35 međunarodnih i domaćih predavača.

Izvor: https://www.oslobodjenje.ba/  (31. oktobar 2019.)

Preuzmite članak iz printanog izdanja Dnevnih novina Oslobođenje – Link (.pdf 103Kb)