U srijedu 24.10. o.g. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku predstavnici Atlantske inicijative Majda Ćehaić Čampara i prof. dr. Haris Halilović održali su edukaciju o uzrocima i posljedicama nasilja u porodici, te o pravnoj praksi i rezultatima analiza predmeta u kojima su procesuirana krivična djela silovanja na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Središte analize i prezentacije bilo je bazirano na normativnoj analizi rješenja u Bosni i Hercegovini s osvrtom na ujednačenost zakonskih odredbi u propisivanju krivičnog djela silovanja i sankcija propisanih krivičnim zakonima, te na odmjeravanju kazne pri čemu su analizirana normativna rješenja koja se izravno odnose na područje “sudskog odmjeravanja kazne” razmatrane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti (koje nisu jedini kriterij određivanja vrste i visine sankcije u pojedinačnim predmetima). Tokom edukacije govorilo se o konceptu silovanja bez prinude kojeg promovira Istanbulska konvencija, no koji još uvijek nije pronašao mjesto među krivičnim djelima protiv spolne slobode i morala, odnosno spolnog integriteta u Bosni i Hercegovini, osim zločina seksualnog nasilja kao oblika zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Edukacija je obuhvatila analizu kvalifikatornog oblika silovanja, posljedice rodnih predrasuda u sudskoj praksi u slučajevima seksualnog napadu, te viktimizacijske ishode kao što su psihološke traume koje reflektuju na žrtvu krivičnog djela silovanja.

Edukaciji je prisustvovao veliki broj studenata i akademskog osoblja. Po završetku edukativnog ciklusa studenti su dobili certifikate o učešću u edukaciji. Atlantska inicijativa je nevladina organizacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koja se bavi istraživanjima i razmatranjem modela unaprjeđenja odgovora na različite sigurnosne rizike u BiH uključujući nasilje nad ženama te oblike radikalizacije i ekstremizma. Naš fakultet uvijek je podržavao i podržava naučno edukativne aktivnosti, od kojih posebne benefite imaju studenti, ali i akademsko osoblje.

Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Travniku