Atlantska inicijativa je u okviru projekta Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini, izradila edukacijski Program obuke o postupanju u predmetima seksualnog uznemiravanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine, koji će se korisiti za obuke sudija i tužilaca na temu procesuiranja seksualnog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini.

Program obuke sadrži sveobuhvatne informacije o tematici seksualnog uznemiravanja, uključujući procesuiranje djela seksualnog uznemiravanja sa krivičnog i građanskog aspekta, prepoznavanje djela, opise profila žrtve i počinitelja, te preporuke po pitanju nadoknade štete. 

Urednica i urednik publikacije su: Maida Ćehajić–Čampara i Faruk Latifović, a autori i autorice su: Damir Čačković, Faruk Latifović, Katica Jozak–Mađar, Ljiljana Stevanović, Milanko Kajganić, Mihaela Jovanović, Olga Pantić, Slavica Tadić i Snježana Živković.

Program obuke o postupanju u predmetima seksualnog uznemiravanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine možete preuzeti na Link-u.

Izvor: Atlantska inicijativa (25. mart 2020.)