U četvrtak 25.10. sa početkom u 11 sati u Multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta dr. Majda Halilović i prof. dr Haris Halilović će održati edukaciju o pravnoj praksi i analizi predmeta u kojima su procesuirana krivična djela silovanja na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Silovanje predstavlja najteže krivično djelo protiv spolne slobode i morala i jedno od najtežih inkriminacija u okviru savremenih krivičnih zakonodavstava. Središte analize i prezentacije bazirano je na normativnoj analizi rješenja u Bosni i Hercegovini s osvrtom na ujednačenost zakonskih odredbi u propisivanju krivičnog djela silovanja i sankcija propisanih krivičnim zakonima, te na odmjeravanju kazne pri čemu su analizirana normativna rješenja koja se izravno odnose na područje “sudskog odmjeravanja kazne” razmatrane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti (koje nisu jedini kriterij određivanja vrste i visine sankcije u pojedinačnim predmetima). Prema našoj hipotezi ovi elementi imaju značajan, ako ne i odlučujući utjecaj na sudsko opredijeljenje za određenu vrstu, odnosno visinu sankcije. U prezentaciji će se govoriti o konceptu silovanja bez prinude kojeg promovira Istanbulska konvencija, no koji još uvijek nije pronašao mjesto među krivičnim djelima protiv spolne slobode i morala, odnosno spolnog integriteta u Bosni i Hercegovini, osim zločina seksualnog nasilja kao oblika zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prezentacija će također obuhvatiti analizu kvalifikatornog oblika silovanja, posljedice rodnih predrasuda u sudskoj praksi u slučajevima seksualnog napadu, te viktimizacijske ishode kao što su psihološke traume koje reflektuju na žrtvu krivičnog djela silovanja.

Po završetku edukativnog ciklusa studenti će dobiti certifikat o učešću u edukaciji.

Atlantska inicijativa je nevladina organizacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koja se bavi istraživanjima i razmatranjem modela unaprjeđenja odgovora na različite sigurnosne rizike u BiH uključujući nasilje nad ženama te oblike radikalizacije i ekstremizma. Od 2011. godine Atlantska inicijativa radi na provođenju projekta Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Projekat je do 2017. godine implementiran u saradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Podržava ga Ambasada Kraljevine Švedske u BiH, uz doprinos Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu – OPDAT (Ambasada SAD-a u BiH) u određenim projektnim aktivnostima. Cilj ovog višegodišnjeg projekta je jačanje kapaciteta sudija i sutkinja, tužiteljica i tužilaca da efikasnije integriraju principe rodne ravnopravnosti u pravosudne procedure i prakse u BiH u predmetima koji obuhvataju spektar krivičnih djela nasilja nad ženama i seksualnog uznemiravanja, u predmetima razvoda braka i povjeravanja djece, te istraživanje i razmatranje rodnih predrasuda u sudskim postupcima. Određene projektne aktivnosti obezbjeđuju resurse i istraživanja, dok su druge usmjerene ka razvojnim ciljevima kojima se stvara postupna transformacija načina razmišljanja i organizacijski pristupi pitanjima roda u pravosuđu. U provedbi projekta Atlantska inicijativa sarađuje s Visokom sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Udruženjem žena sudija u BiH (u daljem tekstu: UŽS), centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (u daljem tekstu: CEST FBiH i CEST RS), te brojnim sudijama i sutkinjama, tužiocima i tužiteljicama, profesorima i profesoricama pravnih fakulteta i profesionalnim članovima i članicama pravosudne zajednice u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Prijave na edukaciju dostaviti na mail adresu: londrcb@hotmail.com sa naznakom “Prijava na edukaciju” najkasnije do 23.10.2018.

Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici