Danas u Tesliću zajedno sa Javnom ustanovom Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (www.rs.cest.gov.ba) organizujemo sastanak i edukaciju na temu: “Silovanje kao krivično djelo u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine – analiza pravosudne prakse”.

O zakonskom okviru i analizi sudske prakse prisutnim će se obratiti Prof.dr Ivanka Marković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Psihologinja Kantonalnog suda u Bihaću, Mirela Mujagić će više reći o traumama silovanja i svjedočenjima žrtava, dok će sudija Osnovnog suda u Prijedoru, Miroslav Popović predstaviti novi Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini koji je izradila Atlantska inicijativa te koristimo ovu priliku da se zahvalimo sudijama i sutkinjama koji su svo­jim radom tokom pripreme i sastanka panela znača­jno doprinijeli konačnom sadržaju i uređivanju ovog priručnika. Posebno zahvaljujemo profesori­ci Ivanki Marković i profesoru Harisu Haliloviću na predanom radu i doprinosu kako ovom panelu tako i drugim aktivnostima u sklopu projekta „Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini“. Atlantska inici­jativa također zahvaljuje Veri Bošković, Heather Huhtanen, Mireli Mujagić, Mel Flanagan i Goranu Krnaichu koji su svojim doprinosom i izlaganjima obogatili rad panela.

Kvalitet Priručnika za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini prepoznat je od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj te će se njihove edukacije oslanjati na ovaj Priručnik.

Iako silovanje predstavlja najteže krivično djelo protiv spolne slobode i morala i jednu od najtežih inkriminacija u okviru savremenih krivičnih zakonodavstava, analiza dostupnih predmeta koju je Atlantska inicijativa provela krajem 2017. go­dine ukazala je na potrebu da se krivičnom djelu silovanja posveti dodatna pažnja u pravosudnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Rezultati ove analize, ukazali su na neujednačenu praksu sudova u razmatranju olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, na nedovoljno uzimanje u obzir posljedica silovanja po mentalno zdravlje žrtava, na često ublažavanje ka­zne ili izricanje minimalne kazne predviđene za ovo krivično djelo, te na prisustvo stereotipa o ponašanju žrtava i učinilaca. Stoga je Atlantska inicijativa putem projekta „Rod i pravosuđe u Bosni i Herce­govini“ facilitirala rad panela od dvanaest sudija i sutkinja s krivičnog referata iz različitih sudova u BiH s ciljem razmatranja aktuelne sudske prakse u krivičnim predmetima silovanja te razvoja preporuka i resursa za rad na ovim predmeti­ma. Stav panela jeste da ovaj priručnik može koristiti sudijama i sutkinjama koji/koje rade na ovim predmetima u adekvatnijem razumijevanju krivičnog djela silovanja, njegovih posljedica i utjecaja na kasniji život žrtve, ali isto tako doprinijeti pre­vazilaženju dilema s kojima se oni susreću u radu s ovakvim slučajevima.

Rad panela podržali su Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini i Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava (OPDAT) Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država. Projekt „Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini“ podržava Švedska, uključu­jući i izradu ovog priručnika.

Izvor: Atlantska inicijativa (15. mart 2019.)